Økonomistyring – hvordan få et regnskap i balanse?

Rådmannen skriver i sin rapport at det underliggende driftsunderskudd fortsatt er 60 millioner, her er det ikke noen forbedring. Men det har kommet noen andre endringer som slår positivt ut på resultatet Det gjelder i første rekke en del poster som ligger utenfor administrasjonen og politikernes innflytelse.

Avdrag på kommunale lån blir mindre enn opprinnelig budsjettert ved at man utnytter regnskapslovens muligheter til å avdra langsiktig gjeld i samsvar med forventet levetid på objektene lånet er knyttet til. Et forslag fremmet av AP og vedtatt av Kommunestyret i desember i fjor. Tidligere nedbetalte kommunen lån over gjennomsnittlig 20 år. Den nye praksisen betyr at man i mye større grad skyver kostnadene over på framtiden. En særdeles lite bærekraftig politikk som koster vesentlig mer i renter over lånets løpetid. Denne muligheten er nå utnyttet fullt ut og kan ikke gjentas. Som tidligere stortingsrepresentant Jon Leirfall i sin tid sa det: som å pisse i buksa for å holde seg varm.

Et eksempel for vise konsekvensen av omleggingen. Forventet levealder for skolebygg er 40 år. Risum Uskole ble 34 år gammel før muggsoppen vant fram dvs det ville fortsatt ha vært 6 år igjen å betale på lånet med dagens regler. Vi kan være glade for at lånet ble nedbetalt etter gammel ordning.

Isolert sett medfører denne omleggingen en reduksjon i avdrag med 33,7 mill. I motsatt retning trekker lavere eiendomskatteinngang, MVA kompensasjon, utbytte fra selskaper, statstilskudd og økte renteutgifter til sammen kr 24,5 mill. Netto effekten blir 9,2 mill i forbedring

15 millioner tilbakebetalt fra Pensjonskassa hvor faktisk utbetaling blir lavere enn beregnet pensjonsinnskudd. Disse pengene har kommunen fått tilbake, men bare til låns! De skal betales inn igjen, men som amortiserte avdrag på ca 2 mill i året. For Pensjonskassa må jo ha midler til å dekke framtidige pensjonsutbetalinger.

Skatteutjevningen økes med 7,2 millioner fordi skatteveksten har vært sterkere på landsbasis enn forutsatt i budsjettet.

Et par bokføringstriks uten noen økonomisk effekt på sikt:
Engangs ugifter på 4 millioner belastes disposisjonsfond i stedet for driftsregnskapet. Forbedrer bunnlinjen i regnskapet, men svekker egenkapitalen tilsvarende .

Innkjøpsstopp. Effekten beregnes til 5 mill. Vil antakelig ikke redusere forbruket, men skyver bare utgiftene over på neste års regnskap.

Det eneste politiske grep har vært å trekke inn 4 mill i avsatte midler i 2008 budsjett .

Til sammen blir dette ca 45 mill i forbedring, men svært lite har noe med økonomistyring å gjøre. Flere av tiltakene har bare skjøvet kostnader over til kommende år.

Kommunens situasjon er fortsatt et merforbruk på 60 millioner på driften i forhold til vedtatt budsjett hvorav 51,2 kommer fra Helse og Omsorg. Her er det kun vætt marginale endringer i situasjonen de siste månedene. Så selv om regnskapet for 2008 skulle gå i balanse er situasjonen foran neste år dyster
Kommunen har snart 1,1 milliarder i gjeld. Ingen egenkapital til investeringer, alt må lånefinansieres. Kommunen vil etter hvert som pågående investeringer realiseres stå overfor en likviditetskrise neste år. Løsningen som rådmannen kom med i onsdagens HBFØ møte, er å skaffe kommunen driftskreditt. Det blir en dyr løsning eller som en venn sa det: ”betale utgiftene på et kredittkort med et annet.”

Som nyvalgt medlem av HBFØ venter jeg spent på fortsettelsen. Når skal utvalget bli presentert for forslag til økonomisk opprydding? For det var jo det som var hensikten med å opprette utvalget eller hur ?????

Øivind Holt
MDG