Elvegata – mere verbal støy

Det er sjelden jeg har blitt fraskrevet så mye kunnskap og  innsikt som etter å ha tatt opp en sak hvor jeg etter fattig evne prøver å støtte min ”motpart”. La gå at jeg har oversett et par fakta, men hovedpoenget burde likevel ha kommet klart fram. Finn en løsning på trafikkproblemene i Elvegata og Iddeveien.

Det er helt riktig at jeg overså, i de tilsendte papirene fra Rolf W Olsen, at Halden kommune ikke deltok på møtet jeg referer til den 3 sept, men kommunen har vært med i tidligere møter om samme sak. Men Rolf W Olsen gjør et poeng at de ikke hadde noe der å gjøre (siden de ikke  ble innkalt).  Der er jeg uenig. Halden kommune har definitivt noe med en omlegging av trafikken i Elvegata / Iddeveien å gjøre.

  • Kommunen er planmyndighet og for enhver omlegging av veisystem som Vegvesenet vil gjøre, må det først lages en reguleringsplan som skal behandles og vedtas i Kommunestyret. Følgelig er også en veisak en politisk sak hvor partiene i Kommunestyret må ta et standpunkt og da vil nødvendigvis lukte partipolitikk.
  • Halden kommune har flere ganger gått inn og forskuttert veiløsninger i påvente av statlige bevilgninger. Det kan de også gjøre i Elvegata, men det er et spørsmål om prioritering i forhold til andre prosjekt. Posisjonen har blant annet  prioritert ny vei ned Stadion bakken og bro fra Tyska til Mølen ( et eksempel Rolf Olsen selv bruker i sitt referat fra møtet 3/9 -10)

Jeg innrømmer glatt at jeg ikke helt kjenner detaljene rundt hvor Elvegata slutter og Iddeveien begynner. Det tror jeg ikke så mange utenfor nærmiljøet heller helt vet og er helt uvesentlig i forhold til å vurdere de eksisterende trafikk problem. For de fleste av oss er det hele strekningen fra Imanuelskirken og opp til Bondebakken som er et problem. Størst er definitivt problemene nederst hvor det bor folk, enten disse har veiadresse Elvegata eller Iddeveien.  I MDG ønsker vi en ny veiløsning  for hele den strekningen slik at vi både

  • Kan løse støy og forurensingsproblemer for de som bor i Elvegata og skape et godt og trafikksikkert bomiljø.
  • Få fjernet en trafikk farlig strekning fra ”Gelenkfabrikken” og opp til toppen av Bondebakken. Her er risikoen for trafikkulykker stor.
  • Få gjort om strekningen til en sykkelvei (og vei for kollektivtrafikken) som er mindre bratt en Knardalsbakken. Det er behov for en mye bedre løsning for myke trafikkanter opp fra og ned til byen bl. a for alle elevene på Risum

Det bør derfor utredes nøye om hva som gir den beste samfunns- og miljøgevinsten i forhold til kostnadene ved en kort (til ”Gelenk fabrikken”) eller lang tunnel (nedenfor avkjøringa til Festningen).  Å sprenge i fast fjell er en relativt billig måte å bygge vei på, så merkostnaden ved en lang tunnel blir nødvendigvis ikke så høye.

Rolf Olsen avfeier også helt min argumentasjon mot bompengefinansiering. Hevder det bare er et spørsmål om  hvor bommen plasseres. Det er bare en aktuell plassering av en eventuell bom og det er ved  en av inngangene til en tunnel.

Men spørsmålet om bompengefinansiering er ikke så enkelt som bare å sette opp en bom. Et helt sentralt spørsmål er hvilke alternative omkjøringsveier som finnes, og hvor mye lengre tid omkjøringen tar. Bilistene vil vurdere hva de er villig til å betale for tidsgevinsten ved å kjøre tunnel. En lang tunnel vil gi størst tidsgevinst.

Neste problem er en vurdering av hvor mange bilister som antas å benytte de alternative veiene, hvordan det reduserer forventet innkrevd bomavgift og hvilken negativ miljøeffekt vil dette ha langs omkjøringsveiene.

Et bomvei prosjekt må også ha en viss størrelse og trafikkgrunnlag for at ikke administrasjonskostnadene skal bli for store i forhold til hva som skal kreves inn. Det foreslåtte tunnelprosjektet er tross alt et relativt lite veiprosjekt.

I tillegg må det vurderes hvilke ekstra utgifter ( skatt) beboerne på Idd får ved at de må betale bomavgift for å komme til byen.

Det er  nok å henvise til de diskusjoner man har hatt på Hvaler vedrørende plassering av bom og finansiering av Hvaler tunnelen. Det ble også innført bompenger på den gamle Svinesundsbrua, nettopp for å hindre avgiftsunndragelse.

Hvis det bare er et spørsmål om bomplassering, så kan det kanskje være en ide å innføre bompenger på den nye brua fra Tyska til Mølen for å bidra til finansieringen?

Forøvrig vil jeg ønske Rolf Olsen lykke til kampen med å få trafikken bort fra Elvegata, en kamp vi i MDG som sagt støtter fullt ut. Vårt formål er å ta opp aktuelle miljøsaker og fremme disse i ulike media. Om vi slår politisk mynt på en sak, så blir det jo bare noen flere støttespillere for å finne en løsning.

For Miljøpartiet de Grønne

Øivind Holt