Finnes det noen friluftspolitikk i Halden kommune ? – del 2

Nu skal hela rasket rivas
Nu skal hela rasket bort
Så jag tar farväl och store tårar rullar på min kind
Nu är det slut på gamla tider
Nu går stugan i himlen inn

Hytta på Ystehedeneset ble vedtatt revet (mot 18 stemmer fra en samlet opposisjon) og det skal opparbeides en badeplass. Det blir sikkert et fint sted å bade for de som bor i nærheten og i byen. Men muligheten til å lage et attraktivt besøksmål rettet mot befolkningen i et mye større omland rundt Oslofjorden, forsvant.

De siste åra har Iddefjorden blitt mye renere og har gjenoppstått som et attraktivt rekreasjonsområde, både for hytteeiere og byens befolkning. Det har også vært satt i gang tiltak for å gjøre områdene langs fjorden mer tilgjenglige for allmennheten og markedsføre området internasjonalt.  Kyststien går gjennom Halden fra Vassbotn til Røsnæskilen.  Den er en del av The North Sea Trail, et mer enn 6000 km nettverk av stier rundt Nordsjøen (www.northseatrail.org).
Nylig ble forbindelse mellom Halden og Sarpsborg åpnet  med ei ny bru over Hjelmungen bekken innerst i Røsnæskilen. Ved Svinesund deler stien seg i to grener som går på hver sin side av Iddefjorden ned til Berby. Halden kommune har bare merket enkelte deler av stien til tross for at prosjektet ble  avsluttet i 2007. Stien er godt beskrevet både på Internett og i form av en Vandringsguide, men det  finnes ennå ingen merking mellom Svinesund og Bakke. Kommunen har  i 2009 fått innvilget spillemidler til merking og opparbeiding.

De gamle pilegrimsrutene langs fjorden er også blitt kartlagt og skal merkes. De følger delvis samme trase som Kyststien. Både Halden Skiklubb og Rotary har meldt interesse for å gjøre det praktiske arbeid i marka, men det er Halden kommune som må administrerer jobben siden de disponerer pengene.

Kyststien er ikke bare en sti i strandsona, men en vandringsled i kystlandskapet hvor interessante kulturhistoriske og naturmessige områder er merket og beskrevet. For å trekke besøkende til området er det derfor behov for å etablere overnattings-  og rasteplasser langs stien.  Hytta på Ystehedeneset var tenkt av Miljøpartiet / Oslofjorden Friluftsråd som et slik overnattingssted i tillegg til å være leirsted for skoleklasser og tilgjengelig for folk som kom sjøveien.

Kyststien vil  være ryggraden i et nett av turløyper som kan skaffe flere kunder til eksisterende bedrifter. I Enningdalen og på Bakke er  det campingplass, på Berby den gamle herregården. På svenske siden  er det tilbud både på Krokstrand og kan komme på Hälle.  Det kreves privat initiativ, men det forutsetter at infrastrukturen er på plass, en offentlig oppgave

Et spennende sted å etablere ei  kystledhytte, vil være Oscar Torp heimen. AOF vurdere å selge stedet. Her kan kommunen gjennom et spleiselag sikre finansiering med  f.eks   Direktoratet for Naturforvaltning, Østfold fylkeskommune og Oslofjorden Friluftsråd. Stedet kan også egne seg som ungdomsherberge med sin nærhet til Svinesund, her har Halden et begrenset tilbud i dag.

Det er utarbeidet turkart over hele området fra Isebakke til Grimsøya, med Kyststien inntegnet .Går vi den umerka Kyststien forbi Sponviken kommer vi til  Svalerødkilen og den nye badeplassen.  Herfra kan det opparbeides en sti langs østsiden av Mørvikaåsen helt ut til Mørvika fort, med god utsikt over Svolder. En slik sti må innarbeides i det pågående (private) reguleringsplanarbeidet. Fylkesmannen og Fylkeskommunen har nedlagt innsigelser mot det  foreslåtte store antall nye hytter som i praksis ville ha nedbygd hele åsen fra Svalerødkilen til Flatskjæra. Hovedutvalg for Plan og Teknisk Drift har hittil ikke kommet med noen krav som sikrer friluftsinteressene. Planen er nå til andre gangs behandling.

I tillegg eier Halden kommune Makø. Stedet er meget lite brukt og overhode ikke tilrettelagt for allmennheten.  Selv om området ligger i Hvaler kommune, kan Halden som grunneier komme med forslag om tilrettelegging av området til allmenn bruk.

Revidering av Idrett- og friluftsplanen er utsatt til neste år (same procedure as last year). Friluftsliv vil være et sentralt tema i planen og det må tidlig avklares hvordan friluftslivsinteressene kan inkluderes  i prosessen. Idrettsrådet arbeider nemlig ikke med friluftssaker. Det kan gjøres mye for å tilrettelegge for  friluftsliv uten at det trenger å koste kommunen de store beløpene siden mange av de aktuelle tiltakene kan gjennomføres med tilskudd fra statlige støtteordninger. Vi i MDG vil fortsatt   arbeide for friluftssaker selv om vi  ikke får flertall  for vårt syn.

Om Kommunestyrets rivningsvedtak i sak 2009/89 ble en seier for AP og dets 2 støttepartier eller om det blir en Pyrrhos seier, gjenstår å se.  Mange innen posisjonspartiene  ønsket også å beholde hytta, men ble nedstemt i  den interne partibehandlingen. At SV som kaller seg et miljøparti og er opptatt av et godt opplæringsmiljø, ikke støttet forslaget, viser hvor makta sitter. De kan i alle fall bruke badeplassen til å toe sine hender.

Øivind Holt
Miljøpartiet De Grønne