Høyhastighetssporet og Hollenderen

Svein Olaussen hevder i sitt innlegg 22.mai at det ikke vil bli noe jernbanespor ute i havnebassenget, siden Jernbaneverket ikke nevner det i sitt brev av 2.oktober. Olaussen vet godt at det ikke er Jernbaneverket som driver samferdselspolitikken. Initiativet for å blåse liv i de gamle planene og få dobbeltspor som bygges for høy hastighet, kom fra regjeringen i vinter, støttes av et klart flertall i Stortinget (bare Frp imot), og følges opp av Fylkestinget. Vi regner med at Jernbaneverket nå har fått klare direktiver.

Olaussen sier at et jernbanespor ute i havnebassenget etter hans mening vil være meget uheldig for byens ansikt sett fra sjøsiden. Det kan vi nok være enige i, men høyhastighets jernbane er et overordnet mål. Selv om Olaussen har stor makt, greier han neppe å styre samferdsels- og miljøpolitikken i Norge.

Siden Olaussen har god hukommelse når det gjelder sakspapirer, forundret det oss at han tilsynelatende ikke husket høyhastighetstraseen som på 90-tallet var til behandling i kommunale utvalg. Traseen var tegnet inn direkte fra Hollenderen til utløpet av Tista. Vi skjønner nå at det ikke var hukommelsen som sviktet, men viljen til å akseptere traseen. At han ønsker å kjøre gjennom en reguleringsplan med dobbeltspor i den skarpe kurven enkeltsporet har i dag, forundrer oss fortsatt. Han må vite at innsigelser vil komme fra Fylkeskommunen og kanskje fra Fylkesmannen. Hva er vitsen med å skjemme ut Halden for kortsynthet?

Det fornuftige nå er å skrinlegge reguleringsplanen som foreslås og lage en ny der høyhastighetssporet er lagt inn. Det må naturligvis samarbeides med Jernbaneverket. I et belte langs sjøen kan det reguleres til park/friluftsområde, det kan lages badestrand, og det er god plass til båtopplagsplasser på Tyska. Når jernbanesporet er flyttet ut i sjøen, kanskje om 10-15 år, kan en vurdere om noe av den gamle jernbanetraseen på Tyska kan brukes til bygging av boliger i flomsikker høyde.  Vi forstår at en del av problemet er at verdien av området er oppskrytt i forbindelse med intensjonsavtalen med Norske Skog, men avtalen kan justeres.

Selv med jernbanebro utenfor, kan Tyska og Hollenderen bli et attraktivt turområde for folk flest. Bevergnag, fuglesang, planteliv og kulturminner fra seilskutetiden kan gi opplevelser langs turveien. Ved Hollenderen må en sørge for å få passasje under jernbanen, som trolig kommer i 3-4 meters høyde, og føre turveien videre til Remmendalen. Vi oppfordrer alle politikere i byen til å være med på å gjøre Tyska og Hollenderen til et fint og attraktivt område for befolkningen.


For Miljøpartiet De Grønne
Hans Jan Bjerkely