Høyhastighetstog over Hollenderen

I avis-innlegg 21. januar og 24. og 27. februar tok vi opp råkjøret med reguleringsplanen for Tyska/Hollenderen og hvordan miljøsidene ved prosjektet ikke er utredet. Høyhastighetsbanen var noe av det som ikke var tatt hensyn til, forventet havstigning på grunn av varmere klima  samt  natur-og kulturverdiene som ville bli ødelagt, var andre viktige momenter. Flertallspartiene i Halden har vist liten vilje til å ta innvendingene på alvor. Det kjøres videre med skylapper og uten konsekvensutredninger.

I et HA-intervju med Ap´s gruppeleder i fylkestinget Helge Kolstad 30.april bekreftes det vi  har skrevet om  høyhastighetssporet. Fylkestinget oppfordrer kommunen til å innlede samarbeid med Jernbaneverket for å avklare traséen  gjennom kommunen. Dette bør skje i forbindelse med kommuneplanarbeidet.  En bør planlegge med dobbeltspor for høyhastighet helt fram til grensen, og en må basere seg på en forholdsvis rett trasé gjennom sentrum.

Helge Kolstad presiserer at en må ta hensyn til høyhastighetssporet når en skal planlegge bruken av området ved Hollenderen og inn mot stasjonsområdet. Det er nettopp det vi har påpekt, og med en kompetent byplanlegger i funksjon ville det vært selvsagt.  Når planleggingen skal gjøres ”ad hoc” av politikere, blir hele prosessen for tilfeldig og amatørmessig.

Siden toget skal innom Halden stasjon, må det nødvendigvis gå på bro fra Hollenderen til Tistas utløp. En ny jernbanetunnel må komme ut av fjellet nær blokkene på Refne. Det betyr at traséen må gå over Hollenderen omtrent der reguleringsplanen  legger opp til boligbygging. Det var også der den var tegnet inn på skissene som ble diskutert av kommunepolitikerne på 90-tallet. Boligene som er planlagt på Tyska, vil ikke bli gjennomskåret av høyhastigetsbanen, men de vil få ei jernbanebro foran stuevinduene. Dette burde i seg selv være nok til at realistiske politikere skjønte at prosjektet neppe kan bli så attraktivt at ekstra-utgiftene til vei, vann og kloakk samt ekstra pæling og oppfylling til trygg høyde kan bli betalt tilbake.

Siden de partiene som støtter utbyggingsplanen, til nå ikke har villet svare på motforestillingene, må vi spørre direkte:  Mener Ap, SV og Kr.F i Halden at høyhastighetstoget fortsatt kan ignoreres og at prosjektet bør videreføres uten konsekvensutredning? Mener dere fortsatt at skattebetalernes penger skal brukes til veier og ledninger i innfart vest og Tyska? Hvor mye er brukt hittil, og hvor mye beregner dere å bruke? Havner vi nær 40 millioner eller 60 millioner eller mer? Denne gang forventer vi svar.

For Miljøpartiet De Grønne
Hans Jan Bjerkely