Hollenderen og miljøet

Mons Hvattum har på vegne av SV kommet med partiets syn på reguleringsplanene for Mølen, Tyska og Hollenderen. Det er tydelig at partiet ikke mener noe om hvorvidt “føre var-prinsippet” bør følges når det gjelder gulvnivå i forhold til normal vannstand.

At nivået bør heves fra kote 2 til 3 for eventuelle nye boliger fordi havnivået i løpet av inneværende århundre kan komme til å stige med inntil en meter, tas ikke alvorlig hvis ikke statlige myndigheter kommer med en anbefaling om å følge Oslos eksempel.

Halden har tradisjon for å tillate bygging på steder med dårlig grunn. Det har kostet kommunekassa dyrt, med store erstatninger til uheldige huseiere på Sommerro og ved Prestegårdsveien. Kommunestyret vedtok for noen år siden å tillate bygging i kvikkleire-området nedenfor Ligrenda, med forbehold om at kommunen ikke tok ansvar for ustabile masser. Denne reguleringsplanen ble heldigvis sendt tilbake av Fylkesmannen. Kommunen må ta ansvar for det kommunen tillater.

Hvis kommunen nå tillater bygging på kote 2, og ikke blir stoppet av statlige myndigheter, vil kommunen påta seg et betydelig erstatningsansvar den dag boligene må fraflyttes, fordi kommunestyre-flertallet ikke var villig til å ta klimaprognosene fra FN-ekspertene på alvor.

Hollenderen er i dag et område med viktige naturkvaliteter. Her finnes sjeldne planter, her er et rikt fugleliv, og her kan vi finne gnag etter bever. I tillegg finner vi mange kulturminner fra seilskutetiden. Få andre byer kan by på noe tilsvarende helt inntil sentrum. Med enkel tilrettelegging kan eksisterende traktorvei bli en promenadevei gjennom området og kobles til turstien i Remmendalen, slik at vi får sammenhengende turvei langs Tista, gjennom Tyska og Hollenderen, opp Remmendalen, langs Strupebekken og til Lerdalsveien og Høyåsmarka.

Boligbyggene som er tegnet inn på planen for Tyska og Hollenderen, er inntil 11 m høye, dvs. 3-4 etasjer. De vil dominere området, og utbyggingen vil ødelegge størstedelen av naturkvalitetene. Det biologiske mangfoldet i området kan bare tas vare på hvis byggingen sløyfes og den parkmessige behandlingen blir forsiktig. Noe rydding ved turveien og ved båtplasser og eventuell badeplass vil være nødvendig. Uten boliger kan området bli en naturperle sentralt i byen.

På 90-tallet var traseen for den framtidige høyhastighetsbanen gjennom Halden en viktig politisk sak, med utvalgsbehandling og diskusjoner. Den traseen som foreligger i planene, går strakt over bukta fra Refne til Mølen ved Tistas utløp. Siden enkelte tog beregnes å kjøre gjennom byen uten å stanse, må traseen være så rett som mulig. Nå åpner regjeringen for å føre dobbeltsporet fram til Halden, og den vil legge traseen slik at den også kan brukes til høyhastighetstog. Det betyr at beboere i nye og kostbare boliger på Tyska og Hollenderen vil få utsikten til fjorden dominert av jernbanebru og passerende tog.

Hvorfor kommunen ikke har trukket den framtidige jernbanetraseen inn i planvurderingene, er vanskelig å vurdere. De ledende politikerne i Ap og SV var med da traseen ble diskutert. Høyhastighetsbanen ble aldri skrinlagt, den ble lagt på vent. Den bidrar naturligvis til å gjøre boligbygging i området mindre attraktiv. Det må seriøse interessenter ta med i vurderingen. Kommunens investeringer i veier, vann og kloakk kan det derfor være enda vanskeligere å få betalt for. I den forbindelse bør vi som skattebetalere får vite hva innfart vest og veier/kloakk på høvleriområdet, Tyska og Hollenderen til nå har kostet kommunen og hva totalkostnad er anslått til. Håper HA kan få fram disse tallene. For alle som betaler eiendomsskatt, er det viktig å se hva pengene brukes til.

For Miljøpartiet De Grønne
Hans Jan Bjerkely