Innspill reguleringsplanarbeid Tyska/Hollenderen og Mølen

Tyska er bygd opp på sagflis og møle som gjør grunnforholdene i området svært dårlig egnet for bygging av større bygninger. Dette vil ha konsekvenser for hvordan området kan utnyttes. Områdene ligger dessuten svært lavt og blir ofte satt under vann ved storm og springflo. I forhold til et forventet stigende havnivå i framtiden, på opp mot 1m over dagens nivå, må evet bebyggelse planlegges med en minste bygge høyde på 3m over normalvannstand. Dette er minimumskrav som andre kommuner i Sør Norge har iverksatt.

Området er dessuten stedvis sterkt forurenset blant annet på grunn av tidligere impregnerings-virksomhet. Graving på Tyska / Hollenderen vil avdekke en rekke miljøgifter som kan være tildels svært skadelig. Graving i området vil dessuten kunne øke siging av miljøgifter ut i elva / havnebassenget og være til skade for fiskebestanden.

Sett i forhold til den pågående sterke fortetting rundt jernbanestasjonen og Indre havn i form av boligbygging, er det behov for nærliggende friområder for de som skal bo i dette området. I tillegg til Festningen vil området langs Tyska /Hollenderen være et lett tilgjengelig område som egner seg utmerket som friområde. Den vestre delen av området, nærmest mot Remmenbekken, er dessuten et viktig naturområde for flere arter.

Jernbanen avgrenser Tyska og Hollenderen. Det må her tas hensyn til framtidig utbygging av dobbeltspor og støysone langs sporet. Det gjenværende området av Hollenderen mellom et utvidet jernbanespor og fjorden vil bli ganske smalt og vil best egne seg som friområde og en visuell skjerm mot jernbanen

Det vil imidlertid kunne anlegges en marina i bukta på vestsiden av Tistas utløp og det kan være aktuelt med noe mindre næringsvirksomhet på Tyska mellom jernbanen og vannkanten med sikte på å betjene marinaen.. På Mølen bør det i første rekke være havnefunksjoner og tilrettelegges for sjøbasert næringsvirksomhet.

Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet