Kommuneplanen – Båndby mot vest eller mer utbygging på Idd

Plankart
Plankart

Halden Areiderblad hadde på lørdag en presentasjon av utkast til  kommuneplanens arealdel som ligger ute til offentlig høring med frist 28 april. Grip muligheten skriv inn din mening, her er vårt syn.

I henhold til planloven bør kommuneplanen inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Det har man ikke gjort i Halden. Planutkastet bygger på en strategi om at :

Utbyggingsretning skal være vestover mot E6

Dagens politiske flertall har videre lagt til grunn at befolkningsveksten skal være 400 og ikke 200 som fylkesplanen legger opp til. Dette  får en del arealmessige konsekvenser.

  • Økt press på arealer i Berg, særlig båndlegging av dyrka mark og en del høybonitet skogsarealer.
  • Utvikling av  en båndby retning E6 med ytterligere utarming av dagens sentrum.
  • Vesentlig mindre tilrettelegging  av utvikling på Iddesida

Miljøpartiet De Grønne ønsker noen alternative forutsetninger for kommuneplanen:

  • Hovedutvikling rettet mot sentrum
  • En mer balansert boligbygging på begge sider av sentrum
  • Styrking av lokalsentra og muligheter for desentralisert boligutbygging

Nytt stort industriareal på Torpum er valgt i forhold til Fylkesplanens  strategi om transporteffektivitet dvs nærhet til E6 og særlig jernbane. Med bygging av nytt jernbanespor,  hovedsaklig i tunnel lenger nord, faller et av hovedkriteriene bort.

Det er lite aktuelt å se seg for seg etablering av ny vareproduserende industri i oljerike Norge. Derimot kan det være aktuelt å etablere større tjenesteytende næring eller handelsvirksomhet (type IKEA) som skal dekke et regionalt marked.  Slik virksomhet kan plasseres på Svinesundsplatået mellom gammel og ny E6.  Det bør derfor ikke legges opp til mindre klattvis boligbygging i det området hvor det knapt  finnes noen bebyggelse i dag og hvor man hele tiden har støyen fra E6.

Boligbygging i Berg bør legges ved Sponviken slik at dette tettstedet kan få et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for service (butikk, småskole). De foreslåtte områdene i eksisterende plan på Hovsfjellet beholdes.  Dette er lavbonitets-områder som ikke kommer i konflikt med jordvern og heller ikke er eksponert mot fjorden.

Området fra Fagerholt til Bakke merkes som LNF-B, slik at det blir mulig å skille ut enkelt boligtomter i tilknytting til eksisterende bebyggelse langs riksveien. Historisk har dette området hatt en mye høyere befolkning enn i dag. Vann og avløp er nå i orden. Slik kan yngre folk få mulighet til å bygge nær egen familie og ungene kan vokse opp  i et trygt nærmiljø. Det er viktig at det kommer flere fastboende i dette området for å kunne opprette nødvendig samfunnsservice som skole og buss.

Fra Aspedammen mot Kornsjø burde det i planutkastet være satt stor nok områder for spredt boligbygging, i tillegg kommer boligfelt på Prestebakke.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne i Halden