Kommuneplanen – jordvern og ny ringvei

Plankart
Plankart

Halden Arbeiderblad hadde på lørdag 9 april en presentasjon av utkast til kommuneplanens arealdel som ligger ute til offentlig høring med frist 28 april.

Planforslaget er basert på utbyggingsretning mot vest / E6. Forslaget vil på lengre sikt beslaglegge mye dyrka mark og høybonitets skog. Kravet om et strengere jordvern kommer fra mange hold. Fra et klimasynspunkt er det også svært viktig å ta vare på høybonitets skogområder med blandingsskog som vokser raskt og binder mye CO2.

Planforslaget vil legge beslag på mye dyrkbar mark og god skog. Av de 2 foreslåtte næringsområder ved Torpum bør definitivt området nord for fengslet velges. Er det behov for ytterligere områder på lang sikt, er det egnede områder mellom gammel og ny E6. Her er det lite dyrket mark og området har blandet bonitet. Dessuten er området utsatt for mye trafikkstøy og egner seg lite til boligformål. Å satse på Leiren som et lokalsenter synes å være et luftig forslag kun basert på enkelte grunneier utbyggingsønsker og har ingen byplanfaglig eller miljømessig begrunnelse.

Det framgår av tekstdelen til arealplanen (side 27) at vekstretning mot  vest:

 • medfører et utbyggingspress på jordbruksarealer med særlig høy verdi.
 • gir et potensial for konflikt med kulturminner og kulturmiljøer.
 • er i klar konflikt med hensynet til kulturlandskap.

Løsningen etter Miljøpartiet sitt syn er en større satsing vekst i sentrum og på Iddesiden.

Et sentralt forslag er bygging av en ny vei fra Sønstegård / Billebakken til Grønnerødsletta,  som knytter riksvei 104 til riksvei 22. Forslaget er ikke konkretisert, men en korridor er angitt på plankartet. Forslaget vil ta mye dyrket mark, ødelegge arronderingen på eksisterende jordvei og ta til del høybonitets skog. Dessuten stiger terrenget bratt opp til Vollane, ei skikkelig klev.

Veien kommer også i konflikt med en mulig Storsalamander- dam.

Veikorridoren ligger et godt stykke vekk fra de foreslåtte bolig områdene sydvest fra Brekkerød og  mot Sollihøyda.  Et sentralt spørsmål blir hvordan de nye veiene i  boligområdene skal knyttes til eksisterende byområde?  Det er tegnet inn en byggekorridor tvers over Strupebekken og bort til Valhall.  For å krysse dalen må det bygges ei større bro, samtidig som det nåværende boligområdet vil få mye uønsket gjennomgangstrafikk opp til Karrestadveien og ut på BRAveien.

Etter Miljøpartiet sin vurdering bør den foreslåtte ringveien legges i vestkant av det nye boligområdet, og  på den måten beslaglegge minst mulig jordareal.

Ved en slik trase oppnår man flere ting:

 • Det nye boligområdet får en god veiløsning. Veiene til boligfeltene blir mye kortere.
 • Det kan bygges helt bilfri gang / sykkelvei over til Karrestad og Strupe.
 • Beboerne på Karrestad slipper ekstra trafikkbelastning
 • Beboerne på Brekkerød får kortere vei ned på rv 104 enten de skal vestover eller ut ved Remmen. Å  først kjøre nordover fra Brekkerød til den foreslåtte veitrasen når man skal mot byen eller Remmen, vil antakelig få gjøre.
 • Veien vil bli mye mer benyttet enn med den foreslåtte trase; nytteverdien i forhold til kostnadene blir høyere.
 • Anleggskostnadene for en alternativ trase blir lavere.
 • Man sparer mye dyrket jord og god skog.
 • I forhold til å bevare kulturlandskapet vil en alternativ trase ødelegge svært lite sett i forhold til det framlagte forslaget..

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne Halden