Protokolltilførsel fra MDG

MDG hadde to protokolltilførsler i kommunestyret den 28.10. Den ene gjelder utbyggingen på Remmen ved Halden Utvikling AS. Den andre gjaldt forslag til endring i rovviltmeldingen.

Kommunestyret 28-10-10, sak 2010/89 Utbygging Remmen- Halden Utvikling AS

  1. Det må være en forutsetning for  utbygging av slike forretningsbygg at det foreligger bindende, langsiktig leieavtaler  fra eksterne leietakere for minst 75 % av leiearealet før bygging iverksettes. Med eksterne menes leietakere som selv skal benytte arealene og ikke drive framleie.
  2. Den økonomiske risiko ved deltakelse i Selskapet er vurdert altfor lavt.

Det påpekes i saksframlegget at

”Dessuten vil ikke eiendomselskapets finansiering belaste kommunens finansieringsrammer eller kapasitet siden selskapet finansieres på egen balanse.”

Samtidig framgår det i utkast til aksjonæravtale pkt 2.3

”Aksjonærene skal være forpliktet til å stemme for den kapitalutvidelse i Selskapet som er nødvendig for å sikre at Selskapets egenkapitaldekning til enhver tid er på et forsvarlig nivå……………….”

Forutsetningen i saksframlegget virker derfor å være relativt hypotetisk. En initial egenkapital på kr 100 000 vil være altfor lav til å gjennomføre en større utbygging. Denne avtalen vil etter hvert  kreve betydelig kapitalutvidelser for å sikre Utbyggingsselskapet en robust økonomi.

  1. I de utsendte sakspapirer foreligger det ingen beskrivelse  av hvordan Halden kommune vil sikre seg negativ kontroll i utbyggingsselskapet, da utkast til aksjonæravtale pkt 9, som skulle regulere disse forhold,  er tomt. Slik avtalen er framlagt for kommunestyret, vil Halden kommune kun være en minoritetsaksjonær uten særskilte rettigheter.
  2. Utviklingsavtalen er foreslått å omfatte 4 aksjonærer. Utstillingsplassen Eiendom vil være største aksjonær (40%) og er tiltenkt rollen som utbygger og prosjektleder av utbyggingprosjektene. De har kompetanse på tilsvarende oppdrag bla. i Hedmark. Imidlertid skal også firmaet eCAP, 100% eid av Knut Johansen, daglig leder av Navita, være aksjonær med like stor andel som Halden kommune.  Det er ikke redegjort for hvorfor et slikt lite AS,  eid av en enkeltperson, skal være med i utbyggingen.

Det er etter vår oppfatning svært uheldig at enkelte utvalgte personer gis mulighet til å være med på eiersiden i kommunale utviklingsselskap. Knut Johansen vil gjennom sitt eierskap/ ledelse i Navita kunne bli en av de større leietakere i et evt FoU bygg på Remmen. Han vil derfor få en dobbeltrolle både som leietaker og som eier. Slik rolleblanding må unngås. Hvis Navita og evt andre firma ønsker seg nye lokaler, bør de kunne gjennomføre det i egen regi hvor kommunens engasjement begrenses til evt å tilby tomt samt være plan- og bygningsmyndighet.

Sak 2010/92 Forslag til endring rovviltmelding

Protokolltilførsel fra MDG

Innholdet i saksframlegget legger blant annet opp til at

”..det ikke skal dannes familiegrupper i fylket, slik at det ikke vil forekomme yngling av ulv.”

”Det må vedtas nødvergerett for hund i sin alminnelighet……………”

MDG er ikke enig i at det skal gjelde særskilte regler for Østfold som er en del av et stort sammenhengende viltområde på begge sider av grensa. Rovviltbestanden i fylket  må forvaltes gjennom norsk svensk samarbeid, etter nasjonale retningslinjer og ikke etter lokale særinteresser.

Vi vil ikke støtte nødvergerett for hund. Hunder er ofte en trussel for mye vilt og det er derfor båndtvang mange måneder i året. Kommunen har dessuten adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang.  Men det er mange eksempler på at båndtvangen ikke overholdes, et økt nærvær av ulv vil kunne medføre at flere overholder båndtvangen.  De som bruker hund i jakt må selv ha kontroll på hunden og ikke kunne påberope seg nødverge for å skyte ulv.