Å være ”kær” med lånte penger

Krangelen om kommunens økonomiske stilling er i full gang etter at AP gikk ut med en skryteannonse i HA forrige onsdag hvor de påstår å ha kontroll over den økonomiske situasjonen i byen. Undertegnede har på vegne av Miljøpartiet De Grønne skrevet flere innlegg under våren med dokumentasjon av den økonomiske situasjonen som etter vår mening, neppe er bærekraftig. Med det mener vi at Halden kommune har et langt høyere forbruk pr år enn man har løpende inntekter til å dekke.

I AP’s valgannonse deler man gjelda inn i 3 grupper og fokuserer på den delen som går til øvrig kommunal virksomhet. Det er greit, men denne gjelda har blitt fordoblet  i perioden: fra 521,5 mkr til 1054,2 mkr. Ap hopper elegant over hovedproblemet når de skal forklare hvordan pengene er brukt.

Halden kommune har hatt et svært høyt investeringsnivå de siste årene og nesten alle investeringer er 100% lånefinansiert inklusive mva. Når en investering er sluttført, refunderer staten betalt moms.

Dagens Høyre leder, Erna Solberg, var kommunalminister i 2004 og ga da kommunene mulighet til å anvende momskompensasjonen til drift fra investeringer som brukes til øvrig virksomhet (ikke VAR).  Grunnen var at hun ønsket ikke å øke rammetilskuddet like mye som KS ba om. Men det skulle være en frivillig ordning, kommunen kunne like gjerne føre refusjonen på investeringsregnskapet, slik at lånebehovet ble lavere.

Når kommunen så bruker mva kompensasjonen til drift, lånefinansierer man indirekte driften, noe som i prinsippet ikke er lovlig. Nå er mva smutthullet i ferd med å tettes og i 2011 kan bare 60% anvendes på drift og i 2014 er det slutt, da skal hele kompensasjonen inntektsføres på investeringsregnskapet.

Halden kommune har brukt hele momskompensasjon på 185 mkr til drift. Av kommunens gjeld til andre formål på  1 054 mill kr  ved årsskiftet, er altså 17,5 % forbrukslån.  Å finansiere forbruk med langsiktig lån, samtidig som  avdragene knapt  er større enn momskompensasjonen, er neppe en bærekraftig politikk. I 2010 utgjorde avdrag 37 mkr , mens momskompensasjon var 31,3 mkr.  Satt på spissen: kommunen lånefinansierer en stor andel av avdragene.

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall  fra regnskapet de siste 4 åra.

Alle beløp i mill kr

2007

2008

2009

2010

Netto driftsresultat

5,8

10,5

-8,9

-12,8

Netto avsetning (-) / bruk av fond

2,0

-10,0

9,5

18,8

Regnskapsresultat drift

7,8

0,5

0,6

6,0

Mva-komp bokført i driftsregnskapet (netto)

32,2

33,7

44,9

31,3

Regnskapsresultat uten mva kompensasjon

-24,4

-33,3

-44,3

-25,3

Avdrag

39,2

32,0

46,2

37,4

Avskrivninger

40,4

40,5

52,1

62,0

Resultat korrigerte for avskrivning – avdrag

-25,6

-41,8

-50,1

-49,9

Ap fremhever hele tiden at regnskapsresultat drift er positivt, men det er  blitt positivt på grunn av bokføringsmessige disposisjoner. Netto driftsresultat har forverret seg gradvis og har de to siste årene vært negativt. Man har brukt fond for å dekke driftsunderskuddet. Disposisjonsfondet er derfor tømt ( ca 0,6 mill igjen). For å ha en sunn driftsøkonomi, bør netto driftresultat ligge på rundt 3%  dvs 50-60 mill kr.

Momskompensasjonen føres som inntekt på driftsregnskapet og påvirker derfor regnskapsresultatet. Men dette er ikke en driftsinntekt, men lånte penger som skal betales tilbake på kommende budsjett. Trekker vi fra mva kompensasjonen, viser regnskapet et betydelig underskudd hvert eneste år, totalt 127,3 mill kr på 4 år.

I tillegg har posisjonen to ganger endret reglene for betaling av avdrag, senest for 2010. Tabellen viser derfor at avdragene har gått ned i løpet av perioden til tross for at gjelda har blitt fordoblet! Størrelsen på avskrivningene viser derimot at gjelda har økt. For å ha en sunn og bærekraftig økonomi, bør avdragene minst dekke avskrivningene. For 2010 er det her en underdekning på 25 mill kr. I tillegg unnlot man  å føre opp driftskostnader på 14,4 mkr, blant annet tilskudd til Ishallen. Dette ble ført som utestående fordringer og inngår derfor ikke i driftsresultatet. En regnskapsføring revisor ikke godkjente.

Posisjonen har  derfor i stor grad bundet opp det økonomiske handlingsrommet for den kommende 4 års perioden. I tillegg til et forventede underskuddet i 2011, må ytterligere innsparinger gjøres for å møte bortfall av momskompensasjon i 2012, 13 og 14, samt nedbetale lån tilsvarende den mva komp som hittil er brukt opp.

Selv om Halden kommune har hatt driftsoverskudd på papiret, må det sies å være  et svært ”råttent” papir.  Men nå er alle disponible driftsfond brukt opp, slik at det ikke lenger finnes midler til å pynte på det faktiske driftsresultatet.

Det er mulig at Høyre er dårlig til å regne slik ordføreren påstår; Erna Solberg forsto neppe hvilken hengemyr hun lot kommunene gå ut på i 2004.  I Miljøpartiet  kan vi regne, vi har gjennom en rekke innlegg i HA gjort vårt beste for å få fram fakta og opplyse de som skal gå til urnene. For å rette opp  økonomien er det  viktigere å velge inn folk med kunnskap i Kommunestyret enn å se på deres partibakgrunn.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne