Alternative jernbanetraser gjennom søndre Østfold

Alternativ jernbanetrase
Alternativ jernbanetrase

Jernbaneverket har nylig publisert en mulighetstudie for ”utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen”.  De alternative trasevalgene er vist på figuren over. Det er verd å merke seg at ved valg alternativ 2  så vil den nåværende traseen fra Skjeberg til Råde beholdes og benyttes til lokaltog.

For Halden sin del er det i alle alternativene foreslått en ny trase fra Skjeberg og rett inn mot Halden sentrum, hvor lengre strekninger går i tunnel. Tunnelen vil komme ut under Rød herregård.  Det betyr at framføringen inn mot stasjonen vil bli på utsiden av dagens trase omtrent ved utløpet av Tista og tvers over ved  det gamle impregneringsverket på Hollenderen.

MDG tok opp den problemstillingen i siste kommunestyremøte slik som referert i HA dagen etter. Posisjonen karakterisert saken som ” å rasere byen med høyhastighetstog”. En slik flytting av jernbanesporet vil etter Miljøpartiet sin vurdering by på mange fordeler og få ulemper.

Fordeler

  • Området er i dag ikke bebygd, har dårlig grunnforhold og har stedvis sterkt forurenset grunn. Et jernbanespor kan legges over området uten at man må foreta større utskifting av forurenset masse og heving av området, noe som er nødvendig ved boligbygging.
  • Området på innsiden av det nye jernbanesporet inklusiv dagens jernbanespor vil bli frigitt til utbygging og vil henge naturlig sammen med Høvleriet.
  • Adkomsten til et slikt område blir mye sikrere enn den adkomsten som er bygd til Tyska i dag, ved at man ikke blir avhengig av å kjøre under en kulvert som stadig blir fylt med vann ved dårlig vær .
  • Netto vil man få omtrent like stort utbyggingsareal som med de planer man har for Tyska i dag.
  • Det nåværende jernbanespor langs fjorden kan omdisponeres f.eks til sykkel vei, helt flat og mye enklere å bruke enn dagens kuperte sykkel sti langs rv21.

Ulemper

  • Den nye nedstrøms bro vil enten måtte rives eller bli en blindvei. 75 mill kr bortkastet (tilsvarer et års inntekt fra eiendomsskatt).

Rapporten påpeker at det vil være vanskelig / ganske urealistisk å bygge et jernbanespor for  hastighet på 250 km gjennom Halden sentrum. En slik hastighet vil kreve en nytt spor som må gå utenom sentrum. Analysen er derfor basert på at tog kan passere med en hastighet opp mot 130 km.

Framføring av nytt jernbanespor over Tista  inn på stasjonsområdet er derfor ikke basert på at det skal passere høyhastighetstog i 250 km/t, slik det til stadighet hevdes fra posisjonen.

Det er videre viktig for Halden at det i tillegg planlegges et dobbeltspor videre mot Kornsjø. Denne trasen må avklares i kommunens arealplan slik at vi kan få  bygd en bedre sammenkopling av rv21 og rv22 ved å bygge en tunnel gjennom festningsfjellet. Da vil vi samtidig løse trafikkproblemene i Elvegata.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne Halden