Behold Vedenskogen som friluftsområde!

vedenskogen
vedenskogen

Miljøpartiet De Grønne var  det eneste partiet som leverte en omfattende uttalelse til arealdelen av kommuneplanen innen høringsfristen 28 april. Vi publiserte dessuten våre synspunkter gjennom flere innlegg i HA.Vårt innspill om framtidig bruk av Vedenskogen er at skogen skal bevares som et LNF- område. (Landbruk, natur og friluftsområde)

Vårt standpunkt er i samsvar med vurderingen til Fylkesmannen i Østfold som har varslet innsigelse mot planforslaget hvor en stor del av Vedenskogen er lagt ut til idrettsformål og barnehage. I gjeldene kommuneplan er området satt av som landbruk, natur og friluftsområde, med vekt på friluftsliv. Fylkesmannen i Østfold skriver i sine kommentarer at det forutsettes at området forblir et friluftsområde, og på bakgrunn av sakens forhistorie og områdets verneverdi, vil det innebære en ny innsigelse til å omdisponere eller omregulere området.

MDG har i flere sammenhenger etterlyst en helhetlig plan for friluftsliv, grønnstruktur og grønne lunger i byområdene, den såkalte hverdagsnaturen, som er så verdifull for de som bor i nærmiljøet. Verdien av hverdagsnaturen må tas på alvor, og bit-for-bit-ødeleggelsene er faretruende. En tur på stien i nærheten av der vi bor, kan gi ny energi etter en tøff dag på jobben.

Vedenskogen og Vadet er slike områder.  Området er i bruk hele året som rekreasjon og turområde både for de som bor her og for mange som bor andre steder i kommunen. Vedenskogen er i dag et område som byr på gode turmuligheter og rekreasjon siden skogen er omsluttet av boligområder, skole og idrett.

Med enkel tilrettlegging kan deler av området gis universell utforming med henblikk på funksjonshemmede slik at de også kan nyte friluftslivets gleder i et område med et rikt biologisk mangfold Det er ofte i kulturlandskapet og der folk ferdes det største mangfoldet finnes.  Store deler av området ligger innenfor 100 meter – sonen til Femsjøen, som er byens drikkevannskilde, og bør vernes mot utbygging.

Det har vært flere innspill i Halden Arbeiderblad av engasjerte mennesker som er glad i området og som ser for seg ulike muligheter for skjøtsel og lignende. Å få til et samspill med frivillig organisasjoner er et viktig tiltak for å ta vare på området.

Videre utbygging av Vedenskogen er i strid med tidligere lovnader fra politikere og andre involverte den gang den nye skolen ble bygget her.

 

Vibeke Julsrud

Miljøpartiet De grønne i Halden