Brødløs stasjon

mai 25, 2016

Et grønt skifte innebærer blant annet økt satsing på jernbane og mindre utslipp fra kjøretøy. Jernbaneverket offentliggjorde sin forstudie av korridor for intercity fra Råde til Halden tidligere i uka. Det medførte at HA hadde krigsoverskrifter på forsiden:
Ny jernbanetrase deler Halden i to.

Men det gjør jo jernbanen i dag også, for ikke å ta med Tista i samme slengen.

Koblingen mellom Nordsiden og Sydsiden er i dag via 3 bilbruer og ei gangbru. Den siste brua ved utløpet av Tista, er av ny dato og finansiert av dagens akkumulerte driftsunderskudd i kommunen.

By brua feiret sitt 50 års jubileum i fjor og var da den ble åpnet, Østfold eneste 4 felts bilvei. For å få bygd firefelts veien ned til Kongens brygge, ble mye av datidens bebyggelsen på Sydsiden sanert. Antakelig det største bymessige inngrep siden by brannen i 1826. Den foreslåtte ”raseringen av sentrum” som nytt dobbeltspor vil medføre, blir tross alt begrenset.

Gangbrua må heves på Sydsiden og Bybroa må kanskje rives hvis/ når et dobbeltspor skal videreføres mot Sverige. Vil en rivning av Bybroa være en rasering av sentrum eller kan det bli en utmerket mulighet til å etablere en mer bilfri og miljøvennlig by både på Nord- og Sydsiden. Det som er hovedproblemet med det framlagte jernbaneforslaget, er ikke så mye selve traseen, men at sporet må heves 2m høyere enn dagens jernbanespor fra Immanuels kirken og ut forbi Mølen (til tunell åpningen ved Rød / Remmen) . Toget vil passere Grand hotell på høyde med 2 etasje.

For å bevare den vernede Stasjonsbygningen og bebyggelsen bortover mot kirken, må det velges et sporalternativ som går over Tyska eller bukta på utsiden over Hollenderen. En større del av Mølen vil også måtte brukes av toget. Miljøpartiet Halden har i en årrekke sagt klart i fra og skrevet en rekke avisinnlegg at utbyggingsplanene på Tyska ikke kan gjennomføres; her vil toget komme.

Ved å bygge tunell fra Vaterland bru både opp til Risum og til Adelgata (kvartalet sør for Kiwi), vil det ikke lenger være behov for Bybroa. Ohmes plass foran Immanuels kirke kan gjenopprettes. I Elvegata blir det bare sykkeltrafikk og en og annen buss. Deler av Olav V’s gate kan brukes til parkering i stedet for på Torget, hvor torghandel igjen kan få plass som i min barndom.

På Nordsiden kan gjennomgående biltrafikken over Wiels plass og langs Stranda opp til Vaterland bro fjernes. Biltrafikken til Høvleriet går fra rundkjøringa ved Badet og ned Oscars gate og Repslagergata til Høvleriet. Ved å bygge parkeringsanlegg i to kjeller- etasjer under helsestasjon i Jacob Stuarts gate, kan både besøkende og fastboende få et godt P-tilbud i denne delen av Nordsiden. Wiels plass blir byens Rådhusplass med direkte tilgang til promenaden langs Tista uten fare for å bli påkjørt og trærne langs elva vil vokse uten tilsig av vegsalt.

Ulempene blir i første rekke av visuell karakter, at tog som står på / passerer Stasjonen vil synes mer fra Tista-senteret /Nordsiden på grunn av heving av skinnegangen. For å redusere støy fra passerende tog, kan det det lages en overbygning over sporet forbi stasjonen mot Grønland, selv om det vil gi en barriere virkning.
Fordelen med å få vesentlige byutviklingsoppgaver dekket over statsbudsjettet uten å øke den kommunale gjelda enda mer, er ikke til å kimse av.

I flere avis innlegg har det blitt tatt til ordet for å stoppe de framlagte planer og beholde dagens jernbanespor med ende stasjon i Halden. Videreføring av jernbanesporet mot Sverige bør skje utenfor Halden sentrum. Jeg tror neppe at Haldens befolkning får et like godt togtilbud med å beholde dagens spor med endestasjon i Halden. Det blir langt flere avganger med en stasjon på en gjennomgående toglinje. Da bør man heller satse på å flytte dagens stasjon og frigjøre arealene på Sydsiden til byutvikling. Hvis ikke, blir det enda mere buss for tog til Sarpsborg. Det er ikke tilstrekkelig trafikkgrunnlag i Halden for å få halvtimes avganger til Oslo. Det er i dag god plass på toget fram til Fredrikstad.

Det er lansert forslag om nytt utenlands spor fra Berg over eller under Ringdalsfjorden til Skee. Eller bygge en rett linje fra Totorp / Nordby ute i Berg via tunell under Strupeskogen – Brødløs – Gimle, på viadukt over Fosseløkka og tunell videre under Tistedalen til man treffer dagens spor øst for Store Bjørnstad.

Brødløs-alternativet har sammenlignet med Bohuslän alternativet, flere fordeler: mindre stigning, lengre avstand i Norge ( investering som må betales av den norske regjering og ikke den svenske), kortere reiselengde til Vänersborg (hvor det allerede er utbygd høyhastighetsbane fra Gøteborg) og ikke minst en stasjon innenfor byområdet.

Så mitt framtidsscenario er å smøre hjula på rullatoren, trille opp langs den nye gangveien fra Båstadlund for å overvære Halden kommune sitt 375 års jubileum (i 2030) og bivåne åpningen av Brødløs stasjon. Det nye kommunikasjons punktet i byen; med ny buss-sentral, underjordisk togstasjon og bare 65 minutters reisetid til Oslo; butikker og hydrogen stasjoner (bensin og diesel ble forbudt i 2025.)

Riktignok nedgravd og ikke en Sesam løsning, men fortsatt i gangavstand for mange og med nedoverbakke til byen.

Øivind Holt
Grønn og gråhåret i MDG