Byutvikling i Halden og tilslørte transaksjoner

Kommunestyret behandlet  i møte 17. mars to saker  knyttet til framtidig by utvikling i sentrum. HA har i fredagens reportasje (og i lørdagens leder) en relativt forenklet framstilling av hva saken dreide seg om. Derfor er det behov for en mer detaljert framstilling av som egentlig ble vedtatt og hva diskusjonen dreide seg om.

Ingen av sakene dreide seg direkte om planer for byutvikling, men om framtidig eiendomsrett til Mølen og  Tyska /Hollenderen og hvordan arbeidet skal organiseres fra kommunens side.

Sak 1 (Kommunestyre sak 2011/23). Betaling til Havnekassa for tapte havnerettigheter på Mølen.

I følge saksframlegget eier Halden Kommune Mølen. Imidlertid  har Halden Havnevesen  disposisjonsrett over Mølen til havnerelatert virksomhet,  en rett som er verdt en del penger – en havnekapital. Når Mølen legges ned som havn, skal denne havnekapitalen frigjøres og avsettes på fond for å kunne brukes til eventuell ny havnevirksomhet. Havnekapitalen skal forentes til markedsrente fra det tidspunkt havna på Mølen stenges.

Stenging av Mølen er basert på en forutsetning at det bygges ny havn på Sauøya.

Utbygging av ny havn er ikke vedtatt. Det må først utarbeides en detaljert plan for utbygging sammen med  en grundig kostnadskalkyle som viser om prosjektet er lønnsomt. Det må også gjennomføres en konsekvensutredning av ny havn som beskriver konsekvensene  i forhold til miljø, naturressurser og samfunn.

Det er fullt mulig at en ny havn på Sauøya ikke viser seg  lønnsom, og ikke blir bygget ut. I så tilfelle kan en del av den nåværende havnevirksomhet på Mølen beholdes.  De vedtatte reguleringsbestemmelser for Mølen dekker de fleste utbyggingsformål fra bolig, offentlig utbygging til annen næringsvirksomhet. Det foreligger ingen bebyggelsesplaner. Det er derfor, etter min mening, for tidlig å foreta noen overføring av disposisjonsretten til å drive havn på Mølen.

Det andre spørsmålet er hvor stor havnekapitalen bør være. Forslag til vedtak var 53,7 millioner.  I vedlegg til saken (side 104) skriver rådmannen:

”Avtaleforslagets verdsettingstall på 53,7 mill tilsvarer den etter rådmannens mening altfor høye bokførte verdien i HHV sitt regnskap, og vil innebære, tror vi, mer enn en fordobling av havnekapitalen på Mølen i forhold til realiteten, …”

Jeg er enig i rådmannens vurdering. Hvis det bygges ei ny havn som vil koste langt mer ( 200- 300 mill ?), spiller det liten rolle hvilket beløp ( 53,7 eller halvparten) som blir bokført. Imidlertid hvis det ikke bygges ny havn, vil størrelsen på havnekapitalen ha betydning for hvor mye renter Kommunekassa vil bli belastet med hvert eneste år.

Sak 2 ( K-styre sak 2011/24) Avtale mellom Halden kommune og Halden byutvikling AS om kjøp av Mølen og Tyska/Hollender

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det inngås en avtale mellom Halden kommune (HK) og ROM Eiendom AS (Jernbaneverket sitt eiendomsselskap) om mulig samarbeid vedrørende utvikling av eiendom knyttet til den gamle driftsbanegården og områder på Mølen.

Det skal opprettes et eget utbyggingsselskap (HK 49%, ROM 51%) og begge parter skal overdra sine respektive eiendommer til det nye selskapet.  Kjøpesummen for eiendommene skal fastsettes ved at det innhentes takster fra to uavhengige takstmenn. Ved avvik mellom takstene på mer enn 10%, skal en tredje takst innhentes. Prisen baseres på gjennomsnitt av takstene.

Kjøpesummen skal betales i to rater:

  • Ved signering av avtalen, 10% eller minimum 10 mill kr.
  • Resterende del ved realisasjon av utbygd eiendom ( salg eller langtidsleie).

HA skriver feilaktig at det er Halden Byutvikling som skal inngå avtale med ROM eiendom. Da må Kommunestyret gjøre om sitt tidligere vedtak (25.11.2010) som innebærer at det er Halden kommune – og ikke Halden Byutvikling – som er avtale partner med ROM.

For Miljøpartiet er det et helt sentralt poeng at kommunen er partner i slike store utbyggingssaker og ikke et aksjeselskap. Med kommunen som partner,  er det Kommunestyret som er høyeste vedtaksorgan og allmennheten har innsyn i alle saker.

Halden Byutvikling er et aksjeselskap hvor HK har 51% av aksjene ( Halden Næringsråd de resterende 49%), men hele styret består av politikere pluss rådmannen med ordfører Per K Dahl som styreleder. Fra opposisjonen er oppnevnt  Egil Lund Pettersen fra Frp. Det er også HK som har skutt inn nødvendig driftskapital. Ved å overføre utbyggingsansvaret til et aksjeselskap fratas allmennheten innsyn i sentrale økonomiske saker knyttet til utbygging. Reguleringsmessige forhold vil fortsatt bli behandlet på vanlig måte.  I kommunestyremøtet hevdet Svein Olaussen at dette var en gunstig måte å organisere utbyggingen på i og med at kommunen fikk mindre risiko. Det er lite sannsynlig at HK noen gang vil la Halden Byutvikling gå konkurs. I så tilfelle vil man også tape innskutt kapital. I praksis er derfor risikoen den samme hvilken organisering man velger.

Den framlagte avtalen var dessuten ikke ferdig bearbeidet, den innholdt også en del håpløse formuleringer (våre merknader er lagt ved vedtaket som protokolltilførsel). Jeg synes det viser mangel på respekt for kommunens øverste organ at det legges fram så mangelfulle avtale utkast til behandling. Som folkevalgt bør vi vite i detalj hva vi vedtar. Det samme opplevde vi når avtalen om Utbygging på Remmen ble behandlet i fjor høst. Her skal HK eie 20% av selskapet, men ha full styringsrett. Den avtalen som ble lagt fram til vedtak, manglet helt noen beskrivelse av styringsretten.

Vedtaket i Kommunestyret vil både ha store økonomiske konsekvenser for Halden kommune og for de som en gang skal kjøpe bolig i området. Avtalen gir inntekter til Kommunekassa først på meget lang sikt. Halden Byutvikling behøver nemlig ikke betale for eiendommene, idet utestående kjøpesum kan konverteres til et gjeldsbrevlån med løpetid på 20 år

Kjøpesummen for Tyska/ Hollederen (råtomta) settes til 40 millioner, over det dobbelte av hva Kommunen for et halvt siden betalte for området pluss Vadet skogen. Dette er kostnader som blir veltet over på dem som skal kjøpe bolig.

Ingen av disse transaksjonene bringer noen ”friske” penger inn i kommunekassa, men blir bokført som fordringer. Den havnekapitalen som bokføres på Havnekassa i kommuneregnskapet, er ikke penger på bok. Den dagen egenkapitalen behøves, må Halden kommune ta opp et lån for å innfri fordringen.  De 10 millioner i forskuddsbetaling avtalen med ROM legger opp til, må tas fra penger kommunen må skyte inn i utbyggingsselskapet.

Posisjonen var ikke villig til å diskutere de påpekte mangler med avtalen, men snakket i store ord om betydningen av å utvikle disse områdene.

Det er en debatt vi gjerne deltar i, men den hører hjemme under diskusjon av kommuneplan. Der har vi i Miljøpartiet fremmet forslag (senest  i formannskapet 3/3) om at det bør avholdes særskilt informasjons møte også for politikere. Forslaget ble som sedvanlig, nedstemt av posisjonen.  Å diskutere større kommuneplan saker fungerer dårlig i Kommunestyret med de strenge regler  man har for taletid, framsetting av forslag mm. Det må være mulig å lage noen andre forum for å diskutere utviklingen av kommunen vår.

Posisjonen klager stadig over manglende samarbeid fra opposisjonen, men de stemmer systematisk ned alle forslag  om en mer åpen debatt.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne