Byutvikling i Halden

Fortetting i sentrum slik at behovet for transport minskes, er et mål som må inn i framtidig planlegging. Det har allerede foregått en vesentlig boligbygging på Sydsiden og disse beboerne må gis tilgang til turområder i nærheten for å slippe å ta bilen til Stenrød / Ertemoen for å gå tur.
For Halden sin del har vi fortsatt flere områder i sentrum som vil dekke behovene mange år framover. Eks. Områder langs Jernbanegata når driftsbanegården flyttes, områdene ved Tista ved Coop.
Fylkeskommunen påpeker i sitt utkast til Fylkesplan at Halden har dekket sitt behov for arealer i et 40 års perspektiv. Derfor er det ikke behov for å nedbygge nye, verdifulle grøntområder i sentrum. Fortetting må ikke gå på bekostning av grønne lunger. De som bor i sentrum vil gjerne ha grønne lunger i sitt nærmiljø. Ved å bygge ned Tyska/Hollenderen vil det bidra til å redusere grøntområder i sentrum, og det må heller ikke glemmes at grønne arealer er med på å omsette karbondioksid til oksygen. Disse områdene må ryddes og opparbeides til glede for de som bor i sentrum og vil åpne byen mot fjorden, et viktig element i en framtidig grønn arealstrategi
MDG har ved en rekke anledninger etterlyst igangsetting av en samordnet kommuneplanprosess med en integrert samfunnsdel og arealdel, hvor utbyggingsbehov, grønt struktur, transportløsninger kan sees samlet og vurderes opp mot bl.a. de klimautfordringer vi står overfor. SV har ved enhver anledning stemt mot å utarbeide en samlet kommuneplan i tråd med Planlovens bestemmelser. Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har etterlyst en samordnet kommuneplan for Halden hvor byens innbyggere tas med i planprosessen.
Hvis SV ønsker en mer konsentrert utbygging, hvorfor vil partiet sammen med sine samarbeidspartnere gå inn for å lage boligsatellitter langt utenfor sentrum? Det legges opp til en storstilt utbygging i Svinesund/Leiren med boliger og næring. Det er også fremmet forslag om å nedlegge Prestebakke skole med økt reisevei for en rekke skoleelever. Det kan umulig være forenlig med tanker om å redusere behovet for transport?
Det virker som det er lite sammenheng i en framtidig, miljøvennlig planlegging for SV sin del når slike prosjekter godkjennes.