«De fattige har dere alltid hos dere»

Fotocredit: www.morecambehigh.com

sa Jesus i en sammenheng. Og det har han så rett i – historien har bekreftet det! Og i tillegg til utfordringen som vi som samfunn har i forhold til de som er avhengige av støtte fra det offentlige i det daglige, utfordres vår solidaritet ytterligere i møte med flyktningekatastrofen som vi er vitne til.

september 11, 2015

Iflg. en artikkel publisert på www.forskning.no er det 125.000 i Norge som fikk sosialhjelp i fjor og iflg. NAV er det i Halden ca 300 som har sosialhjelp, enten som langtidsmottakere eller som hovedinntekt. Sosialhjelpssatsene i Halden kommune omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene mm. Inkludert i satsen er også fritid og sosiale behov, dekning av husleie kommer i tillegg. Men de ligger fortsatt lavt og under den statlige normen som er anbefalt.

Fra mitt ståsted som fastlege har jeg sett og erfart det som et forskningsarbeid gjort på Høyskolen i Oslo viste, -at mange av de som mottar sosialhjelp over lengre tid, har udiagnostisert sykdom eller lidelse som ville ha gjort dem berettiget til trygdeytelser. En annen studie viser at fattigdom svekker personers evne til læring og kognitiv fungering/ evne til å nyttiggjøre seg tiltak når fokus blir på å overleve. Vi vet også at barn som lever i fattigdom har svekket læringsevne.

Sosialhjelpsatsene er også et uttrykk for hvordan vi som kommune og samfunn ser på de som ikke får det til. Det er mange faktorer i dette, og det beste er at flest mulig hjelpes til å ta få et meningsfullt arbeid eller en stabil trygdeytelse dersom de er berettiget til det. NAV Halden har allerede satt i gang et prosjekt for å kartlegge dette.

Men sosialhjelpsatsene i Halden har ikke vært regulert siden 2002 før nå i vår etter et innspill fra Rødt i HA, på tross av at Krf har hatt ledervervet i helse-og sosialutvalget de siste 8 år.

Mijløpartiet De Grønne ønsker å styrke den sosialfaglige kompetansen på kommunalt nivå. Satsene for sosial stønad bør økes og ligge på et nivå som følger lønns- og kostnadsutviklingen ellers i samfunnet. Kommunen bør i økende grad i samarbeid med NAV bidra til og stimulere til meningsfulle og målrettede tiltak, slik at de som er avhengige av sosial stønad til livsopphold, kan hjelpes inn i mer varige løsninger.

Arbeidet med å implementere Bolig.-og sosialprosjektet med sikte på bedre tilgang for kommunale boliger for de som trenger det, må intensiveres.

Øystein Bakkevig

Miljøpartiet De Grønne i Halden