Det lukter av utbyggingen på Driftbanegården

Området har i årtier blitt brukt til ulike formål. I følge en rapport fra Sweco Norge er det påvist fyllmasser ned mot 15m. I en dybde på 1,5 til 2 meter er det tatt prøver, og i denne massen er det funnet høye verdier av metaller som arsen, bly, kadmium, krom, kobber, nikkel, sink og PCB, og at det er stor fare for at disse stoffene lekker ut i Tista..

Sweco anbefaler også grunnundersøkelser ned til minst 5m. Det er urovekkende at utbyggingen er begynt uten at alle forhold i tiltaksplanen når det gjelder grunnforhold er undersøkt.

Spørsmål man kan stille seg er:

  • Lekker giftstoffer ut i Tista som følge av byggearbeidene?
  • I så fall hvor mye?
  • Dersom det blir påvist at miljøgiftene lekker ut i Tista, hvilken handlingsplan skal brukes siden det allerede er full byggeaktivitet der?

Det foreligger planer for en storstilt utbygging for Mølen, Tyska og Hollenderen. Her er grunnforholdene antakelige enda verre med hensyn på forurenset masse. Skal det også her tas en lettvintløsning når det gjelder forurenset grunn? Å rydde opp i etterkant kan bli særdeles dyrt, og gjør man det uten å ha undersøkt grunnen nøye kan kostnadssprekken bli formidabel. Forurensingsregnskapet kan bli særs dyrt!

Vibeke Julsrud

Miljøpartiet de Grønne