Dobbeltspor og InterCity

januar 15, 2017

Dobbeltspor og InterCity

Ordførerne som står fram i HA 4.januar trenger all mulig støtte for sin oppfordring om at Østfold må stå samlet. Dobbeltsporet må forseres så mye som mulig, både av hensyn til pendlertrafikken og til godstransporten mellom EU og Norge. Får vi ikke dobbeltspor til Gøteborg innen 8-10 år, kan resultatet bli trafikkaos på E6. Problemet er at stortingspartiene enda ikke har skjønt hvor viktig dette er og hvor mye det haster, de har fordelt utbyggingsplanene «rettferdig» på InterCity-strekningene.

At linjetraseen gjennom Sarpsborg gir store utfordringer, var forventet. Hele strekningen fra Fredrikstad til Sarpsborg sentrum er problematisk på grunn av bebyggelse og kvikkleire. Alternativ trasé fra Råde til Rolvsøy er uaktuell fordi den går for langt unna Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Dessverre er den alternative traséen fra Råde til Sarpsborg via Kalnes, og med eget dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad, også nedstemt av Fylkestinget. Den ville gitt pendlere fra Halden og Sarpsborg 12 minutter kortere reisetid til Oslo, mens reisetiden fra Fredrikstad ville blitt uendret. Samtidig kunne sykehuset fått egen stasjon.

Slik situasjonen er, må vedtatt linjeføring, gjennom eller nær bysentrene, gjennomføres uten unødvendige forsinkelser. I Halden er det mest sannsynlige senketunnel og underjordisk stasjon i sentrum eller tunnel og underjordisk stasjon i Brødløs-området. Nytt dobbeltspor over Svinesund og gjennom kulturlandskapet i Bohuslän er mindre realistisk, fordi svenske myndigheter sier nei og befolkningen i Bohuslän ikke ønsker 20-30 støyende godstog i døgnet gjennom nærmiljøet. Med en maksimal stigning på 1,25 % på nytt dobbeltspor ville en eventuell stasjon på norsk side måtte bli nær Ingedal, enten løsningen skulle bli bro over Svinesund eller tunnel under.

I Halden må vurderingen gå på hvilken trasé som er gunstigst for befolkningen og byutviklingen i et langsiktig perspektiv. Godstrafikken på Halden havn må bli en del av utredningen. Når det gjelder høydeforskjeller, jordvern og beliggenhet i forhold til befolkningstyngdepunktet, er Brødløs-alternativet best. Kostnadene ved alternativene kjenner vi foreløpig ikke.

Hans Jan Bjerkely, Miljøpartiet De Grønne i Halden.