Erlandsen konditori

Fotocredit: NRK.no

Replikk til Haldens ordfører Thor Edquist: Først takk for et grundig svar vedrørende behandlingen av Erlandsen saken. Edquist skriver at rådmannen har delegert myndighet i denne saken og viser til delegeringsreglementet kap 4. Her står det det samme som i kapittel 5 (og kap 3), som jeg viste til i forrige innlegg.

august 25, 2015

- Helt enig!! Det som gjøres i Halden, kan skape ny politikk. Derfor kan den opphetede debatt i Halden være nyttig langt utover lokalsamfunnet.

 

”Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 gis rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker som etter en konkret vurdering ikke anses å være av prinsipiell karakter”

Det grunnleggende spørsmål er altså om saken er prinsipiell og skal tas opp til politisk behandling, eller kurant og kan behandles direkte av administrasjonen. Men også her er det ulikt skjønn: Edquist mener den er kurant, jeg mener det motsatte. Hvis Ap mener den skal behandles politisk, burde de kreve den satt opp på sakskartet til Kommunestyret, de disponerer mange nok representanter til det.

Statlige regler og retningslinjer er generelle og gir rom for lokal tilpasning og bruk av skjønn. Edquist bruker de nye forenklede byggeforskrifter som eksempel på et sakskompleks som ikke har vært behandlet politisk. Det er riktig at reglene som sådanne ikke har vært behandlet av kommunen, men lokale tilpassinger i arealplan-bestemmelsene på grunn av de nye reglene, ble behandlet i siste kommunestyremøte den 25 juni (sak 77). Tilsvarende burde lokal tilpassing / bruk av BPA ordningen vært diskutert. Kan de nye reglene brukes til å gi bedre tilbud? Om en enkelt søker skal få tilskudd eller ikke, er imidlertid ikke en politisk sak. Det er vi enig om.

Skal det på sikt kunne utvikles enda bedre arbeidstilbud for psykisk utviklings-hemmede enn man har i dag, må nye opplegg og arbeidsformer prøves ut i det virkelige liv. Det er her de som driver Erlandsen har flyttet grenser og vist hva som er mulig, men også hva de ikke klarer på egen hånd. Et ev tilskudd til Erlandsen vil etter min mening derfor ikke være en særbehandling, men et tilskudd til et positivt forsøksprosjekt hvor erfaringen kan komme mange flere til gode.

Edquist gjør et poeng av at andre kommuner i Østfold anser opplegget med BPA som en kurant sak (som de behandler administrativt).

Det betyr ikke at saken er kurant i Halden. De andre kommunen har ikke noe Erlandsens Conditori. Tvert i mot har opplegget på Erlandsen vakt nasjonal interesse. Daniel og Kim ble invitert til Statsministerens kontor for 2 uker siden med ordfører på slep. Politisk rådgiver Hans Christian Kaurin Hansson ønsket å lytte og lære av hva man har fått til i Halden, i følge HA 17/7.

Etter møtet uttaler Edquist følgende til HA: ”Det er flott at Erlandsen har fått lagt fram saken sin for Statsministerens kontor. Gjennomgangen var nyttig med tanke på framtidig nasjonal politikk på området. ”

Helt enig!! Det som gjøres i Halden, kan skape ny politikk. Derfor kan den opphetede debatt i Halden være nyttig langt utover lokalsamfunnet.

 Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne