Forhastet reguleringsplan for Tyska/Hollenderen

Det arbeides nå med storstilte planer for utbygging av Tyska/Hollenderen. Utvalget for bygg, plan og teknisk drift har vedtatt oppstart av reguleringsarbeidene for områdene uten at noe dokumentasjon er framlagt. Planen skal presses igjennom, og alt går i en fart som tilsier at dette kan gå galt.


Plan og bygningsloven krever konsekvensanalyser, og det kan ikke noen politikere ta lettvint. Formålet med bestemmelsene er at hensyn til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning når reguleringsplaner utarbeides. Det er ikke nok at det blir lagt ved noen rapporter når saken skal ut på høring, de må vurderes før saken blir behandlet i utvalg, og siden lagt ut på høring. Forhastede, politiske beslutninger vil skape mye tidkrevende etterarbeid.
Reguleringsplanen for Tyska/Hollenderen skulle også ha blitt vurdert samtidig med kommunens utarbeidelse av kommuneplan. I stedet velger utvalget å presse igjennom disse store utbyggingsplanene før kommuneplanarbeidet er sluttført. Dette er ikke en helhetlig, langsiktig tankegang. Området er sterkt forurenset i grunnen, og er lavtliggende i forhold til flom. Hva med området rundt impregneringsplassen? Skal det dekkes til eller skal giftstoffene fjernes?
Her finnes også mange kulturminner fra sjøfartstida. Planter og trær har dekket til en forurenset grunn, slik at det har blitt et flott grøntområde for allmennheten med botaniske sjeldenheter.
Hva vil en slik utbygging koste kommunen, og er innbyggerne i Halden interessert i et slikt gigantprosjekt? I Nasjonal Transportplan for Østfold og Halden er jernbanen høyt på prioriteringslista med nytt dobbeltspor/høyhastighetsbane.  Det er synd at forhastede utbyggingsprosjekter kan ødelegge for framtidige, bærekraftige transportplaner. Det er mange spørsmål som må besvares før reguleringsplanen kan legges ut til høring, og et slikt arbeid må gjøres grundig slik at alle momenter blir belyst.  Dette må nødvendigvis ta tid, og det kan vise seg å være nødvendig. Det er ingen grunn til å lage hastevedtak i denne sak.