Fotocredit:

Framtidstoget gjennom Østfold

april 3, 2016

 

Fortsatt diskuteres traseene for dobbeltsporet gjennom Østfold. Størst uenighet er det om hvorvidt dobbeltsporet skal gå gjennom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum eller et sted mellom disse byene. Jernbaneverket mener at pendlerne er de viktigste brukerne, og at stasjonene må ligge nær sentrum for at toget skal bli valgt framfor bil. Det er vi enige i. Derfor er det gledelig å se at det nå er framlagt et alternativ som gir kort reisetid til Oslo for pendlere fra både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, og kort reisetid mellom Oslo og Gøteborg når Stortinget endelig prioriterer dette.

Konsept  ØB 4F går ut på å legge et nytt dobbeltspor dimensjonert for 250 km/t eller høyere mellom Råde og Sarpsborg. Da kan et høyhastighetstog videre til Sverige benytte samme trasé. Det nye sporet kan få stoppested nær sykehuset på Kalnes. Samtidig bygges det planlagte dobbeltsporet fra Råde til Fredrikstad, mens banen mellom Fredrikstad og Sarpsborg beholdes som lokalbane. Slik slipper man unna en del problemer med bebyggelse og kvikkleire. Eneste ulempe er at reisende mellom Halden og Fredrikstad må bytte tog i Sarpsborg.

Planen går ut på at størstedelen av godstrafikken skal gå på østre linje mellom Sarpsborg og Ski. Det krever en oppgradering av denne traseen på noen strekninger, noe som er gunstig også for å kunne ha den som reservespor. Om godstrafikken skal gå på det gamle sporet inn mot Halden, vet vi ikke. Det vil bli avklart sammen med dobbeltspor-traseen. Det er i alle fall bra at en nå dimensjonerer for persontog i over 250 km/t. Da kan en snakke om høyhastighet, da kan en konkurrere med fly fra Oslo til Gøteborg og København, og da kan en lykkes i å redusere antall flyreiser. Om noen av de framtidige høyhastighetstogene vil stoppe i Halden, vet vi ikke.

Haldens politikere bør komme på banen og si at det nye konseptet er det beste som er lagt fram, samtidig som de prøver å få fylkespolitikerne med seg. Hittil har Fylkestinget vært klare på at det gamle alternativet, med dobbeltspor fra Fredrikstad til Sarpsborg, var det beste. Siden arbeidet med sporet til Fredrikstad uansett kan fortsette som planlagt, trenger ikke det nye konseptet å gi forsinkelser.

Etter vår vurdering er det aller viktigste å øke farten i planlegging og bygging helt til Kornsjø, samtidig som norske myndigheter må overtale svenskene til å forlenge sitt dobbeltspor fra Öxnered til Kornsjø, vel 6 mil. Lykkes ikke dette, har politikerne sviktet og påført oss Østfolds største miljøproblem om noen år, med sammenhengende køer av godstrafikk på E6 og langvarige trafikkorker, forurensing, forsinkelser og stress for alle bilister, samtidig som godstrafikken på tog fra Göteborg er nedlagt. Hva slags politikk er dette? Vi venter på et storting og en regjering som kan skjære gjennom og ta ansvar. Må MDG i regjering for å få til denne grønne snuoperasjonen?

Hans Jan Bjerkely, Miljøpartiet De Grønne i Halden