Frist for Gransking av Ishallsaken er utsatt til 30 november

Kommunen har for andre gang bedt om anbud på gransking av Ishallsaken. Oppdraget har ligger ute på Doffin. Frist for å innlevere anbud var satt til 12 juli. Det kom til slutt inn 2 tilbud.  Oppdraget er nå gitt til revisjonsfirmaet KPMG.

Sluttdato for levering av granskningsrapporten er forskjøvet til 30 november.  Det blir altså et nyvalgt kommunestyre som må bestemme hvordan rapporten skal behandles før selve sluttbehandlingen i Kommunestyret.

I siste kommunestyremøte den 22/6 fremmet Miljøpartiet på vegne av opposisjonen, et forslag om hvordan granskningsrapporten kunne gjøres tilgjengelig for et bredere publikum og med mulighet til å komme med egne innspill. Et opplegg til en mer åpen høring er en av de saker som i stor grad har engasjert folk i byen de siste året.

Forslaget gikk ganske enkelt ut på å benytte samme opplegg som skal brukes i forbindelse med plansaker.

Forslag til vedtak i Kommunestyret

  1. Halden kommune arrangerer et åpent møte hvor Granskningsrapporten om Ishallen presenteres.
  2. Rapporten skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i servicesenteret i minst 8 dager før åpent møte avholdes.
  3. Publikum gis adgang til å sende inn kommentarer til granskningsrapporten innen en angitt frist.
  4. Kommunestyret sluttbehandler granskningsrapporten med innkomne kommentarer.

Forslaget ble som vanlig nedstemt, slik som alle andre forslag som opposisjonen har fremmet.  Selv et åpent møte gikk AP, SV og KrF mot. På samme måte som de i vinter stemte ned forslaget om at kommunen skulle arrangere flere åpne møter for å presentere arealplanen. Kun et møte ble avholdt i regi av kommunen, heldigvis tok bl.a bondelagene initiativ til å avholde lokale møter hvor folk kunne si sin mening.

Miljøpartiet har i hele perioden arbeidet for at flere saker skal gis en bredere presentasjon og gi folk mulighet til å påvirke sin hverdag.  Vi vil fortsette å arbeide for at  det etableres et presentasjons- og høringsopplegg for flere typer saker i tråd med opplegget i Planloven, slik som skissert ovenfor.

Det er maktpåliggende å få etablert ordninger som også vil gjøre Halden kommune til en mer åpen kommune med større vekt på bred medvirkning.

 Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne