Gang- og sykkelveien fra Remmen til Isebakke

gang og sykkelvei
gang og sykkelvei

Selv om det snødde i går så  har det blitt april i dag og på tide å ta fram sykkelen og komme seg ut i trafikken. Men som syklist ønsker vi  helst å unngå nærkontakt med fartsglade bilister. Et effektivt tiltak er å bygge egne sykkelveier. I Miljøpartiet  ønsker vi å tilrettelegge et sammenhengende nettverk av egne sykkelveier i hele Halden hvor vi både bygger egne sykkelveier, men også tar i bruk eksisterende småveier hvor syklister har fortrinnsrett.

Halden kommune og Vegvesenet har siden 2005 arbeidet med å bygge gang- og sykkelvei fra Remmen til Isebakke. Siste etappe har vært undergangen på riksvei 21 ved Remmen, et relativt langdrygt prosjekt som Vegvesenet har hatt ansvaret for. Strekningen fram til Isebakkeveien har blitt riktig bred og fin med god kupering, men ikke ingen ser ut til å ha tenkt på hva man gjør ved veiens ende.

Ved Remmen er det ikke laget noen sykkelbane fra overgangen i BRA veien og bort til undergangen. Men hovedproblemet er på Sørli. Gang-  og sykkelveien er pr i dag opparbeidet fram til  Isebakkeveien ved Veng.  Her er det imidlertid ikke tilrettelagt noen form for kryssing av riksvei 21 slik at syklister og fotgjengere kan komme seg fra sydsiden, hvor sykkelveien går, og over til virksomheter som ligger på nordsiden av riksvei 21 eller omvendt, på en sikker måte.  Det er anlagt busslommer på begge sider av riksveien, men ingen fotgjengerovergang. Rundkjøringa er ganske krapp og betinger at bilistene må senke farten ganske mye for å komme seg rundt. Et gangfelt og fartsgrense 50 vil derfor ikke være til noe praktisk hinder for biltrafikken, det hindret er allerede bygd.

Det er heller ikke laget noen form for sti / gangvei ned fra Lundestadbrua og bort til Knivsøveien. Slik kunne man sikkert komme seg under riksveien og fortsette Knivsøveien vestover mot bedriftene som ligger mellom riksveien og jernbanen.

Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for gående og syklende langs riksvei 21 som har tett biltrafikk. De manglende kryssingsmuligheter for myke trafikkanter ved den nye rundkjøringa, gjør at nytte effekten av de gjennomførte investeringer, er sterkt redusert.  For Halden kommune har prosjektet kostet 19,6 mill kr , i tillegg har Vegvesenet brukt noen millioner på å bygge undergangen ved Remmen. Kommunens administrasjon bør i samarbeid med Vegvesenet umiddelbart sørge for at det merkes opp et gangfelt og settes opp nødvendig skilting på stedet.

Å bygge en sykkelsti fra Lundestadbrua og bort på Knivsøveien, samt merke opp et gangfelt ved rundkjøringa vil neppe koste mer et par titusener, under en promille av hele prosjektet. Men nytteverdien for oss myke trafikkanter vil bli stor og ulykkesrisikoen sterkt redusert. Forbyggende miljøtiltak trenger ikke være dyre.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne