Halden og dobbeltsporet

Foto NRK/NRK

Den politiske ledelsen i Halden sliter fortsatt med sine nostalgiske drømmer om jernbane i ruslefart over Tyska. I et møte i Koordineringsutvalget for Østfoldbanens vestre linje i Sarpsborg 20.oktober, der varaordføreren representerte Halden, ble det orientert om mulighetsstudien Jernbaneverket arbeider med. Arbeidet med revisjon av InterCity-strategien er basert på Norsk transportplan og Statsbudsjettet for 2010.

Det vurderes nå moderne dobbeltspor med høyhastighet på hele strekningen fra Oslo til Halden. Forutsetningene er høy kollektivandel, regional utvikling og godstrafikk langs linja. Påkobling av Østre linje i Sarpsborg er med i studien, og det vurderes underjordiske stasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad. Nye traseer utredes. I alternativ 1 med toppfart 200 km/t er beregnet reisetid Oslo-Halden 75 minutter, i alternativ 2 med toppfart 250 km/t er beregnet reisetid til Halden 62 minutter. Forskjellen mellom 200 og 250 km/t mellom Oslo og Halden er bare 4 minutter i netto reisetid, men stopp og nedbremsinger underveis gjør at tidsforskjellene blir noe større. Ved å legge ekstraspor på små stasjoner for gjennomgående tog korter man ned reisetiden.

Utbygging til Halden kan ifølge Jernbaneverket skje innen 2025 ved optimal prosjektgjennomføring. Erfaringene fra Gardermobanen og enkelte nyere motorveistrekninger tilsier at det nok kan skje raskere, hvis vi først har en regjering som vil åpne for utenlandske eksperter og entreprenører.

I Halden er det politisk enighet om at jernbanestasjonen skal ligge der den ligger. InterCity-togene må stoppe i alle byene for at pendlerne kan bruke tog i stedet for bil. Imidlertid skal dobbeltsporet også brukes av høyhastighetstog til Göteborg og København. Noen av disse togene, for eksempel en del godstog, skal ikke stoppe i Halden. Det betyr at de senker farten en del gjennom bysentrum, slik de gjør i andre land med høyhastighetsbane. At det legges opp til at de skal ned i ruslefart på 25 km/t i skarpe svinger over Tyska, er så utenkelig at det er utrolig at ledende politikere i Halden kan tviholde på det.

Der er lett å forstå at Olaussen synes det er synd at ei jernbanebru tvers over bukta fra Hollenderen til Tistas utløp kan ødelegge planene hans for utbygging av området. Imidlertid var det et smart trekk å planlegge sykehjem og omsorgsleiligheter på Tyska, siden disse beboerne neppe vil protestere når jernbanebrua kommer i fjordutsikten. For andre utbyggere og beboere vil jernbanebrua være et minus.

En framtidsrettet løsning, som også kan bli billigere, kan være å trekke sykehjem og omsorgsleiligheter lenger fra vannet, å plassere bygningene på steinfyllingen til den nåværende togtraseen, med nødvendig utvidelse. Da vil det ikke bli behov for å fylle opp terrenget 2m, og det vil bli plass til både parkområde, småbåthavn og vinteropplag for en del båter foran bygningene. Imidlertid må man stå på for å få fastlagt togtraseen og bygd jernbanebrua først. Da vil vi også få se om den nye brua over Tista må rives når jernbanen kommer.

For Miljøpartiet De Grønne

Hans Jan Bjerkely