Haldens urealistiske og kostbare havneplaner

havn
havn

Planene om ny havn og nye bydeler på Mølen, Tyska og Hollenderen viser absolutt visjoner, men dessverre er ikke det tilstrekkelig. Planer må også være realistiske, det vil si at de må ta hensyn til byggegrunn og klimaendringer og kunne gjennomføres innen akseptable økonomiske rammer og i samspill med andre myndigheter og etater. Miljøpartiet De Grønne vil her oppsummere de viktigste innvendingene vi har mot planene. I all miljøpolitikk er ”føre var”- prinsippet viktig, vi vil ikke være med på å støtte prosjekter som våre etterkommere finner håpløst kortsynte.

Utgangspunkt for nye havneplaner er at trafikken over Halden havn skal øke. Den er nå meget beskjeden. En forutsetning for økt trafikk er at terskeldypet ved Svinesund økes med noen meter. Det vil ikke svenske myndigheter være med på, og EU støtter Sverige. Det biologiske mangfoldet på terskelen og utenfor er for verdifullt. Dermed er det ingen andre enn visse politikere i Halden som tror at trafikken i Halden havn vil øke noe særlig. Dermed er det heller ikke penger til å betale investeringer på 200 millioner, kanskje mye mer, i ny havn med jernbanetilknytning på Sauøya.
Når havneplanene på Sauøya ikke blir noe av, må havnevirksomheten fortsette på Mølen. Da slipper en i alle fall å bygge boliger på ekstremt dårlig byggegrunn. På ytre delen av Mølen er det flere titalls meter til fast fjell. Oppå er det blandinger av sagmøl og annet treforedlingsavfall blandet sammen med jord og litt av hvert annet. Også giftstoffer skjuler seg der. Hydrogensulfid er dannet ved nedbrytingsprosessen. Ved graving kommer den opp, lukter som råtne egg og kan gi alvorlige helseskader.

Etter som blandingsmassen belastes med tyngde, synker den sammen. Der det er mulig, presses noe av massen ut i sjøen. Bygging på slik grunn krever omfattende pæling. Jo mer veier og parkeringsplasser fylles opp med stein, jo mer vil de synke senere. Terrenget mellom bolighusene må fylles opp for å komme i flomsikker høyde. Gjøres dette med stein, synker grunnen ytterligere. Et alternativ kan være bare trebrygger (på pæler) mellom husene. Alt dette er nok teknisk mulig, men det blir kostbart.

Kongens Brygge har i dag en byggehøyde på ca 2 m (over normalvannstand). Dette er i dag i minste laget ved springflo kombinert med kraftig pålandsvind og flom i vassdraget. Da står Mølen og store områder omkring under vann. Regjeringen sier at vi bør ta høyde for 0,5-1 m havstigning i dette århundret. Vi mener derfor at minste byggehøyde nå må være kote 3. I forbindelse med flommene i sommer har både forsikringsselskaper og miljøvernministeren sagt at kommunene kan få svi i form av store erstatninger hvis de gir byggetillatelser i flomutsatte områder. Kommunene er pålagt å ta høyde for en 100-årsflom i sine planer. Skal Mølen fylles opp til flomsikker høyde, må det skje med svært lette masser. Det blir dyrt.

I planene for utbygging på Tyska og Hollenderen tviholder Ap, SV og KrF i Halden på den gamle, krokete traseen, der toget nå må ned i ruslefart. Ut fra dette vedtar de reguleringsplaner og har sine visjoner. Samtlige fagfolk som jobber med den nye jernbaneplanen sier at dette er helt urealistisk. Skal toget gjennom Halden sentrum, må traseen være slik at tog kan kjøre i vel 100 km/t gjennom byen uten å stoppe. Godstog til utlandet må kunne gå uten stopp. At Jernbaneverket ikke har kommet med innsigelse mot reguleringsplanen, er beklagelig, men skyldes visstnok at en venter på et stortingsvedtak ved årsskiftet.

Vi går inn for en rask utbygging av jernbanen i en framtidsrettet trasé. Det er et fornuftig miljøprosjekt, som støttes av et klart flertall av Østfolds politikere. At vedtatte reguleringsplaner for Tyska og Hollenderen må skrotes, får ikke hjelpe. Vi mener at boliger kan bygges i den nåværende traseen, og vi kan få et fint parkområde foran som skjermer bebyggelsen fra den nye jernbanen på bro fra Hollenderen til Tistas utløp.

Etter vår oppfatning har kommunen brukt en mengde penger på investeringer i byggeprosjekter som kanskje aldri blir fullført. Det betyr i så fall at kommunen aldri får pengene igjen. Ny bro, som kanskje må rives når dobbeltsporet kommer, nye veier og nye kloakkledninger. Skattebetalernes penger investeres i risikoprosjekter. At det finnes tilstrekkelig mange mennesker som vil kjøpe en meget kostbar leilighet mellom støyende havnevirksomhet og en jernbanebro, har vi liten tro på. Halden har mye bedre bomiljøer å by på, både i sentrum og utenfor sentrum. De mest flomutsatte områdene bør brukes til havnerelatert virksomhet, småbåtopplag, parker og aktivitetsområder. Er du enig med oss, bør du støtte oss i kommunevalget. Vi konsentrerer oss om de lokale sakene.

For Miljøpartiet De Grønne
Hans Jan Bjerkely