Hollenderen – svar til Svein Olaussen

Vi takker Svein Olaussen for at han har endret mediestrategi og nå vil delta i debatten om viktige politiske saker i kommunen. Det er også grunn til å takke redaktør Rekve for at han har fått det til. I innlegget 9.mai omtaler Olaussen driftsbanegården og avtaler med SFT. Vi har ikke stilt spørsmål ved dette, vi er ikke uenige i det Olaussen skriver, og vi synes det er fint at det er avtalt nye møter med Jernbaneverket.

De spørsmålene vi har stilt, er foreløpig ikke besvart av Olaussen. De går på at reguleringsplanen for Tyska og Hollenderen kjøres gjennom uten å vente på kommuneplanarbeidet, at boliger foreslås i sannsynlig høyhastighetstrasé på Hollenderen, at samtlige boliger i området vil få ei jernbanebro foran seg mot fjorden, at kommunen har satt i gang kostbare arbeider med veier, vann og kloakk i området, og at utgiftene til pæling og oppfylling for å få boliger flomsikre vil komme i tillegg.

Det Olaussen bør svare på, er om han fortsatt mener at signalene fra hans egne partifeller i regjering og fylkesting om å prioritere høyhastighetsbanen, bør ignoreres. Bør traséen fastsettes gjennom en grundig kommuneplanprosess, eller bør man først bestemme seg for å bygge boliger i det aktuelle området? Hvis signalene fra regjeringen er blitt oppfattet av Jernbaneverket, vil det naturligvis komme en innsigelse mot byggeplanene, men hvorfor ikke ta sakene i riktig rekkefølge?

Vi venter fortsatt svar på hvor mye arbeidene på Innfart vest, høvleriområdet og Tyska til nå har kostet kommunekassa, og hvor mye kommuneledelsen regner med å bruke. Det vil si noe om den økonomiske realismen i prosjektet. Fortsatt er det vår oppfatning at med de store boligbyggingsplanene som foreligger i sentrumsområdet, vil det være stort behov for et sammenhengende park-og turområde langs sjøen fra Tista til Remmenbekkens utløp. Her vil en stadig større sentrumsbefolkning kunne gå kveldstur og se på beverens virksomhet, oppleve fuglesang og finne sjeldne planter, og de vil kunne fortsette opp i den snart fredede Remmendalen og videre på turstier helt opp til Høyåsmarka. Ikke mange byer kan by på slike grønne korridorer helt fra havneområdet til de store skogområder.

For Miljøpartiet De Grønne,
Hans Jan Bjerkely