Høringsinnspill til regional transportplan

januar 15, 2017

Formannskapet 27-10-16

Sak 118 

Høring av planprogram for rullering av Regional transportplan for Østfold mot 2050.

Det vises til brev av  29.09 vedrørende Regional transportplan for Østfold mot 2050. Formannskapet i Halden kommune har følgende kommentarer til planprogrammet:

Formannskapet støtter arbeidsopplegget med en samordning av rullering av fylkesplanen og RTP og at man vil se de ulike samferdselsområdene i sammenheng. Regional transportplan er svært viktig for Halden samfunnet. I og med at det bare er under 20 km riksveg i Halden, ikke flyplass og at farleden ikke er en del av stamnettet for sjøfart, er det kun jernbane som omfattes av de store linjene og føringer i Nasjonal transportplan. Dette medfører at regional transportplan i all hovedsak er grunnlaget for de prioriteringer og satsinger som gjøres nasjonalt og regionalt i Halden innen alle samferdselsområder. Alle veier som ikke er kommunale veier, er styrt av de tiltak og føringer som inngår i Regional transportplan. Det vises for øvrig til høringsuttalelse fra kommunen (vedtatt 12-05-2016) i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet for 2017-2020, hvor konkrete prosjekt blir omtalt.

Selv om Halden byområdet ikke kommer inn under opplegget med bymiljøavtaler, er det viktig at RTP har opplegg og analyser av transportsituasjonen for de nest største byområdene.

Planprogrammet bør problematisere fremtidige behov og økonomisk løsninger for de kommunene/ regionene som ikke inngår i bymiljøpakkene. Planarbeidet bør se på hvilke samferdselsutfordringer disse regionene har og lage strategier for hvordan disse skal imøtekommes. Planarbeidet bør også skissere løsninger for hvordan dette kan finansieres; som samarbeidsavtaler eller dekkes over ordinære budsjettrammer. 
Hvis en ved rulleringen ikke fokuserer sterkere på disse regionenes situasjon, vil flere regioner i Østfold bli hengende etter i den samferdselsutviklingen som vi ønsker næringsliv og innbyggere skal ta del i.

Som det påpekes i Planprogrammet er det en sterk sammenheng mellom bystruktur og befolkningens valg av reisemåte.

Halden er Norges 18. største tettsted med 25 000 innbyggere og en kompakt by med relativt korte avstander fra ytterkanten og ned mot sentrum.  I den Kommunal Planstrategien for 2016-19 er hovedstrategien:

Sentrumsnære byggeområder / områder prioriteres.

Det gir gode muligheter til å legge til rette for mer gang og sykling.

Når det gjelder det mer konkrete innholdet i RTP (kap 4.2)  vil formannskapet peke på:

  • Det er behov for å omklassifisere vei 21 til riksvei gjennom hele Halden Sentrum. Dette er en hovedåre gjennom  byen og en viktig vei for tungtransport.  Veien må ha nødvendig akseltrykk for å unngå begrensinger i tonnasje og potensielle ulykkes punkt må utbedres ( kryssing for fotgjengere ved Isebakke, rundkjøring ved Remmen og Håkon VII´s vei).

Det er uhensiktsmessig at veien har to ulike klassifikasjoner gjennom byområdet.

Halden kommune har i flere møter og ved tidligere rulleringer av handlingsplanen etterlyst trafikkanalyse for utvikling av trafikken på RV21. Denne er viktig å få på plass før planarbeidet avsluttes, da kunnskapen fra en slik analyse vil være et godt kunnskapsgrunnlag for beregning av fremtidig fremkommelighet og nødvendige tiltak.

  • Det må derfor utarbeides en helhetlig veinettplan også for Halden.

Med sin kompakte form på byen er det mange som kan forflytte seg til fots i byområdet eller bruke sykkel.  Å utvikle en samlet strategi  for gående, syklende  og kollektiv tilbud samt iverksette konkrete tiltak i Halden, vil derfor ha stor nytte / kostnads effekt siden byområdet og kostnadene blir begrenset.  Arbeidet med å finne enklere løsninger for sykkelveier er viktig og som alternativ til å bygge nye sykkelveier, kan opprusting av gamle gater og veier hvor syklende gis prioritet, være en rimeligere løsning.

  • Kollektivtilbudet fra Halden til det øvrige fylket og mot Oslo er begrenset og baseres i første rekke på jernbanen. Busstilbudet er svært begrenset noe som gjør kollektivtilbudet sårbart ved linjearbeid, ulykker og arbeidskonflikter. For å oppfylle målene i Klima- og Paris avtalen, må det etableres et bedre busstilbud både for arbeid/ skole reiser og for enkeltreisende utenom rushtiden.
  • Det er også viktig at fylkeskommunen utarbeider planer for bedre utnyttelse av eksisterende bussruter. I dag går det flere ekspressbusser på E6 til og fra utlandet, men de stopper ikke ved grensa/ Svingen-skogen. I forbindelse med fornyelse av disse rutenes konsesjon, bør det legges inn at de skal stoppe ved Svingenskogen, Sarpsborg og Moss, slik at Halden kan få et bedre ekspress tilbud, både i retning Oslo og Gøteborg.
  • Formannskapet er enig i hva som skrives om jernbane, men vil i tillegg vise til sitt vedtak av 25.8.2016 ved behandling av «InterCity fremdrift og oppstart av kommunedelplan»:

Rådmannen bes å ta kontakt med Jernbaneverket for gjennom et samarbeid å utrede ulike stasjonsplasseringer i kommunen og konsekvenser av disse for bymiljø og byutvikling, før en går i gang med planprogram for en kommunedelplan, og samtidig vurdere hvilke muligheter det er for traséer til Sverige.

Dette har Rådmannen fulgt opp og Jernbaneverket har signalisert at de er villige til å gå inn i et slikt samarbeid og kommer tilbake med hvordan det skal gjøres.

En flytting av stasjon og dobbeltspor gjennom sentrum vil ha store konsekvenser for veistrukturen i byen. Konsekvenser av nytt dobbeltspor gjennom Østfold til Sverige  bør vurderes særskilt i planprosessen for alle byområdene i fylket.

  • Halden havn og farleden er omtalt i forhold til behovet for miljøvurdering. En slik utredning må skje i samarbeid med Vestre Götalands län og være en del av planprosessen. En slik utredning vil også være et godt grunnlag for arbeidet med nettverksutvikling for godsfrakt med jernbane.

Halden kommune vil medvirke i planarbeidet slik som planprogrammet legger opp til og ser frem til samarbeidet.

Øivind Holt

MDG Halden