Høringsuttalelse vedrørende politireformen

januar 15, 2017

Be om Sak 142. Høring politireform

Høringsuttalelse fra Halden kommune

Det vises til mottatt høringsbrev og de momenter det bes synspunkter på.

  • Polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt

I forslaget blir Aremark en utvidelse av Halden politidistrikt, dette medfører en sentralisering og tap av lokalkunnskap.  Halden og Aremark dekker et stort geografisk område (965 km2) og har landets største hovedinnfartsåre, E6 over Svinesund, samt 5 andre  offentlige veger som krysser grensa mot Sverige, i tillegg til flere private småveier.

Halden kommune er bekymret for om politiet gjennom nærpolitireformen i tilstrekkelig grad vil makte å ivareta innbyggernes sikkerhet og drive nødvendig kriminal forebyggende tiltak. Det er derfor viktig at politiet fortsatt er godt synlig og tilgjengelig ikke bare i bysentrum,  men også i ute i lokalsamfunnene i Aremark, Idd og Berg. Det må derfor finnes god kompetanse om grensekriminalitet ved politistasjonen.

Uten et god desentralisering av funksjoner og mannskap, er kommunen bekymret for om omorganiseringen, i realiteten vil medføre mindre tilstedeværelse, lengre responstid og mindre grad av rettssikkerhet for borgerne – både de fornærmede og mistenke.

  • Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt

Det er viktig for Halden / Aremark at politistasjonsdistriktet ivaretar  alle oppgaver overfor publikum lokalt uten at innbyggerne må reise til andre distrikt for å få løst enkle saker.  Med bruk av moderne datateknologi kan mange saker utføres desentralt, en sak som organiseringen av passutskriving, vil Halden kommune be om kan gjøres lokalt. Dagens organisering med å reise 50 km til Råde oppleves som tungvint for mange.

  • Geografisk plassering på nye politistasjons- og lensmannsdistrikt

Plassering i Halden sentrum  synes naturlig og riktig.

  • Navn på de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt

Det ville bli enklere om betegnelsen politistasjon alternativt politidistrikt blir brukt. Politistasjon er en godt innarbeidet term blant folk.

  • Inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE)

Forslaget om å samle Follo og Østfold til en geografiske driftsenhet støttes

  • Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE)

Plassering i Sarpsborg anbefales.

  • Navn på de nye geografiske driftsenhetene (GDE)

Halden kommune anbefaler å benevne områder med navn som publikum har et forhold til, som Østfold og Akershus. Benevninger bør gjenspeile folks oppfatning av tradisjonelle geografiske navn.

Andre merknader

Halden kommune har delvis de samme problemer som Hvaler kommune når det gjelder fritidsbåter i sommermånedene. Hvaler skriver i sin høringsuttalelse at:
«..«Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den geografiske driftsenheten, kan vurderes å samles ett eller flere steder i den geografiske driftsenheten». Hvaler kommune ønsker på bakgrunn av dette å spille inn at politiets båttjeneste/sjøtjeneste for Øst politidistrikt bør samles i Fredrikstad politistasjonsdistrikt med lokasjon på Skjærhalden i Hvaler kommune. Dette vil kunne føre til en ytterligere prioritering og profesjonalisering av tjenesten».Halden kommune støtter innspillet fra Hvaler kommune på dette punktet.