Hvorfor er gågata i Halden tom?

Gågata i Halden
Gågata i Halden

Halden Arbeiderblad har beregnet  handelslekkasjen fra Halden sentrum til 420 mill kroner og i flere artikler omtalt den tomme gågata. Det har kommet opp krav om at gågata må åpnes for biltrafikk for å styrke handelen i sentrum.  Det er dessverre et faktum at gågata tidvis er ganske tom, men blir det noen flere kunder om man åpner for biltrafikk?  Og er biltrafikk et gode i alle gater?

Dagens Næringsliv har en interessant artikkel lørdag 15. januar om ”Syke hus og syke byer” hvor  lokaliseringer av to sentrale offentlige institusjoner i Østfold, det planlagte sykehuset på Kalnes og Høyskolen på Remmen, blir omtalt og vurdert i forhold til byutvikling. Begge lokaliseringen får stryk.  Sitat:

”  .. i dette fylket har man allerede lagt høyskolen på et jorde tre km utenfor Halden sentrum, og alle som har vært i Halden vet at et par tusen studenter inne i sentrum er nettopp det byen mangler”

Det var en debatt her i Halden på 90 tallet om hvor det nye høyskolebygget skulle bygges. Vi som holdt på Os Alle som byggested, har dessverre fått sørgelig rett når det gjelder hvilke negative konsekvenser for  handel og byutvikling valget av Remmen har fått. I dag er over 80 %  av studentene østfoldinger og  de fleste dagpendler til Remmen. Det samme gjør mange av de ansatte som er bosatt utenfor Halden. Knapt noen av disse personene  vil dra ned i sentrum for å handle.  Det er nok butikker langs veien hjem, blant annet ved E6.

Skjevheten mellom Norge og Sverige når det gjelder relative priser, vil neppe bli utjevnet så lenge Norge har en oljesmurt økonomi. Så lekkasje over grensa må nok handelsstanden leve med. Imidlertid er det mulig å  styrke kundegrunnlaget  en del ved at man beholder arbeidsplasser og aktivitet i sentrum. Høyskole og kunnskapsbasert næringer  har  mye større direkte ringvirkninger i forhold til servicenæringene enn tradisjonell industri. Derfor bør omlokalisering vurderes nøye.

Flytting av høyskolen fra Os Alle ble støttet av AP. Det styrende flertall i Halden med AP i spissen arbeider fortsatt  hardt for å flytte enda flere arbeidsplasser ut av bykjerna. Byens IT bedrifter fristes med et nytt flott bygg i Remmen skogen. Så langt har heldigvis bare et par bedrifter latt seg friste til å skrive under en intensjonsavtale om flytting.

I tillegg satser posisjonen fortsatt på at utviklingsretning skal være mot vest dvs ut til E6. Dette er et sentralt tema i den pågående arealplan prosessen  hvor Formannskapet vedtok planprogrammet sist torsdag.

Det legges  blant annet til rette for utbygging av detaljhandel på Svingenskogen. Argumentet er at man skal trekke til seg kunder fra E6, men det nok like mye trafikken (av haldensere og byens innpendlere) på rv 21 som drar innom. De forretningene man finner der ute, er nøyaktig de samme som finnes i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad og på svensk side (Rema, Plantasjen, Elektronikkbutikker). Svingenskogen har verken et tilstrekkelig antall butikker eller noen særskilte spesialforretninger  som  kan konkurrere med de atskillig større handelsstedene langs Glomma eller på svensk side. Stedet må ha noen komparative fortrinn., dvs tilbud ingen andre i nærheten har, for å lykkes i å trekke kunder utover nærområdet. Så effekten av å bygge opp mer handel ved E6, vil medføre en videre utarming av Halden sentrum.

Hva kan gjøres?  Noen forslag:

  • Fokusere på næringsutvikling i sentrum og stimulere til at IT næringen blir værende i gangavstand fra Wiels Plass. Det er mange ledige kontorer i Os Alle.
  • Vurdere plassering av Allbruksshall på Høvleriet
  • Legge til rette for at service- og handelsvirksomheter knyttet opp mot fritidsbåter kan plasseres på Mølen og Tyska. Salg og service av fritidsbåter er en voksende næring langs hele Oslofjorden og svenskekysten
  • Åpne for gratis korttidsparkering i sentrum slik at man enkelt kan gjøre et ærend eller to. For å unngå at disse korttidsplassene okkuperes av folk på jobb, kan man innføre Parkeringsskiver  eller P-automater hvor den første tiden er gratis, deretter stiger prisen progressivt.

Et siste poeng  er at alle gater skal ikke nødvendigvis være tilpasset biltrafikk.  Både gående og syklister har behov for egen gater og veier. Gågata i Halden er også en sentral vei for syklister ved siden av å være en trivelig møteplass når temperaturen blir mer sommerlig. La oss håpe Erlandsen fortsetter.

MDG har lenge etterlyst en ny sentrumsplan som grunnlag for utvikling av det sentrale by området. Det samme gjør  fylkesmannen og fylkeskommunen i sine høringsuttalelser til planprogrammet for kommunens arealplan.

Øivind Holt

MDG