Innspill til kommuneplanprogrammet

Planprogammet fokuserer ganske ensidig på næringsutvikling vestover i forhold til dagens bykjerne. Det må foretas en helhetlig vurdering av næringsutviklingen i hele kommunen. Det må legges vekt på å tilrettelegge for tjenesteytende og arbeidsintensive næringer i sentrum. Det er viktig å utnytte de muligheter jernbanen har i forbindelse med arbeidsreiser og innpendling til byen. For arbeidsplasser lokalisert nær E6 vil jernbanen ikke være noe tidseffektivt transportmiddel og slik arbeidsplasslokalisering vil generere økt bruk av bil.

I arealplanen må det innarbeides en plan for grøntstruktur i selve byområdet: parker, friluftsområder nær boligområder og turveier. Stamstinettet i hele kommunen må kartlegges og inntegnes. Nødvendig forbedringer og sammenkopling av turstier må tas med i planen. Det er viktig å få kartfestet arealer for idrett og friluftsanlegg for uorganiserte aktiviteter som f. eks BMX, skatebane.
Det er videre et hovedmål at all dyrket mark skal vernes.

Anlegg og områder for teknisk infrastruktur må planlegges og kartfestes f. eks områder for behandling av søppel. Plankartet må vise byggeområder egnet for fjernvarme. For nye byggeområder må det settes krav at rørsystem for fjernevarme etableres sammen med annen infrastruktur når byggeområdene opparbeides.

Det må foretas en gjennomgang av dagens skolestruktur sett i forhold til den framtidige utbygging og arealdisponering. Hvilken kapasitet har dagens skoler? I hvilke grad kan det utformes en alternativ skolestruktur hvor ikke alle barneskolene har årstrinnene 1-7., men hvor det blir plass til småskoler i nærmiljøene hvor det kan skapes gode læringsmiljøer.

For å skape et politisk engasjement rundt kommunens framtidige utvikling må det legges opp til møter rettet mot ulike bruker og interessegrupper. Barn og unge kan involveres ved at skolen brukes som diskusjonsarena.

Det må være et hovedmål å skape attraktive bo og oppvekstmiljø som kan tiltrekke høyt kvalifisert arbeidskraft til kommunens næringsliv.

Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Senterpartiet
Vibeke Julsrud, Geir Helge Sandsmark, Kari Buer