Jernbaneverket sier stopp på Tyska

Fotocredit: Utbygger

Jernbaneverket har fremmet innsigelse mot reguleringsplanen på Tyska og Halden kommunes råkjør i saken. Fordi kommunen ikke har villet følge anmodningen om å stille utbyggingen på vent til jernbanens fremtidige behov er klart, måtte Jernbaneverket fremme innsigelse for å stoppe «galskapen».

august 25, 2015

- Etter at Tyska- utbyggingen dukket opp som idé, har ingen andre partier villet gå inn i diskusjon med oss i HA om saken, de har prøvd å tie oss i hjel.

Det framholdes i innsigelsesbrevet at ivaretakelse av fremtidig arealbehov ved Halden stasjon er av vesentlig nasjonal interesse. Fylkesmannen gir også det råd å ta hensyn til jernbanen. Dette har Miljøpartiet hevdet i mange år, uten å få gehør i kommunestyregruppene til de andre partiene i Halden. At nasjonale interesser er overordnet lokale ønsker, bør være selvsagt.

Miljøpartiet har gjentatte ganger gjennom flere år gått ut i HA og sagt fra at dobbeltsporets trasé ikke er fastlagt. Man kan ikke ha den skarpe svingen over Tista når (gods)tog skal kunne gå gjennom byen uten å stoppe. En aktuell trase er at dobbeltsporet kommer over Hollenderen og på bro utenfor Tyska mot utløpet av Tista, slik det var tegnet inn i 1992. Videreføringen av dobbeltsporet til Sverige må trolig gå gjennom festningsfjellet og vil i tillegg kreve større inngrep i sentrum.

Etter at Tyska- utbyggingen dukket opp som idé, har ingen andre partier villet gå inn i diskusjon med oss i HA om saken, de har prøvd å tie oss i hjel. I kommunestyret har Ap kjørt utbyggingssaken hardt, etter hvert er også H blitt med på galeien. HA har heller ikke fulgt opp den kritiske holdningen til makta som redaktøren sier at de har. I denne saken har det vært mye som kritiske journalister kunne grepet fatt i. Ett interessant punkt er hva som fikk Jernbaneverket til i en mellomperiode å tegne traseen under Rødsparken og i like skarp sving over Tista som i dag. Hvem påvirket?

Miljøpartiet har stilt flere spørsmål til Ap og Høyre: om det etisk holdbare i å bygge boligblokker som kanskje må rives om få år, om de mener skattebetalerne skal betale erstatningen, om ansvaret overfor folk som kjøper leilighet og senere får jernbanebro i fjordutsikten, om ansvaret for å legge hindringer i veien for å få dobbeltsporet gjennom Halden og godstrafikk vekk fra E6.

Hittil har vi ikke fått svar, men det er kanskje en ny mulighet nå når de ser at utbyggingen likevel blir stoppet. Til nå har Ap hatt hovedansvaret for pengesløsingen, med over 100 millioner kr til en bro som trolig må rives.

Selv om det ikke har vært mulig å få debatt om Østfolds viktigste miljø- og samferdselssak gjennom HA, har det vært en viss debatt på NRK Østfolds nettsider. Holdningene til enkelte Høyre-politikere i Halden etter at kommunen fikk beskjed om å ta hensyn, var skremmende lesning. Ordføreren, som i andre fora tilsynelatende er enig med oss i denne saken, har virkelig en utfordring i egen gruppe.

Siden høringsfristen for reguleringsplanen var 5.august, vekker det forundring at vi nesten tre uker etterpå ikke har fått lese om innsigelsen i HA. Er det kommunen eller HA som somler? Dette burde være en toppsak. Vi vil fortsatt prøve å få til et fornuftig samarbeid med andre partier for å få en rask behandling av dobbeltsportraseen i samarbeid med Jernbaneverket. MDG samarbeider også med Naturvernforbundet, som har gjort flere henvendelser til Jernbaneverket og samferdselsministeren om saken. Samferdselsministeren har en holdning til dobbeltspor-framføringen som det lokale Frp bør merke seg. Det lokale Høyre bør høre på byrådslederen i Oslo, og det lokale Ap bør høre på fylkesordføreren fra deres eget parti. Vi håper fortsatt at de store partiene vil tenke nytt, men det tryggeste for velgerne i Halden er å stemme Miljøpartiet. Vi vil ivareta det ansvaret velgerne gir oss.

Hans Jan Bjerkely, Miljøpartiet De Grønne