Klima-og energiplan i Halden

Halden kommune har lagt fram et utkast til klima-og energiplan for kommunen 2010-2015. Gjeldende plan fra 2002 ble ikke kommunedelplan, den ble bortglemt i en skuff på rådhuset. Verken politisk ledelse eller administrasjon husket den. Miljøvernsjefen som hadde lagd den, var sluttet, stillingen var inndratt. Målet var maks 1 % økning i CO2-utslipp fra 1990 til 2010, virkeligheten viste en kraftig økning, med utslipp 23 000 tonn over målet.

Den nye planen skal bli en kommunedelplan, og vi får håpe at ikke også den blir glemt i en skuff. De punktene den tar for seg, er oversiktlig og greit behandlet. Om målene nås både når det gjelder å gjennomføre de konkrete tiltakene i planen og redusert CO2-utslipp, er nok tvilsomt, men det er bra at kommunen har mål. Mens Østfold fylkeskommune har som målsetting 10 % reduksjon fra 2005 til 2012, utsetter kommunen denne reduksjonen til 2014. Hva som blir virkeligheten, får vi vente og se.

Redusert CO2 utslipp oppnås også ved en helhetlig planlegging over utbyggingsmønster i kommmunen. Nye boligsatelitter langt fra sentrum gjør at beboere må bruke bil. Planen har ingen analyse av konsekvenser ved ulike valg av boligområder.

Ett av kommunens problemer er at 52 % av CO2-utslippene er fra transport, og det er disse som øker mest. E6-trafikken kan ikke kommunen gjøre så mye med, men vi kan bidra til å øke andelen kollektivtransport og få mer gods over på tog. Det står i planen at kommunen skal bidra aktivt til planleggingen av dobbeltspor Halden-Oslo. Når vi ser hvordan den politiske ledelsen kjemper imot et framtidsrettet dobbeltspor inn mot Halden Stasjon, et spor som kan betjene både raskere tog, mer passasjerer og mer gods, må vi undres over hvor dypt viljen til å bidra positivt egentlig stikker.

Under det åpne informasjonsmøtet om planen 26.mai avviste Mons Hvattum på vegne av politisk ledelse at rettere spor over Tyska/Hollenderen ville bli aktuelt å vurdere. Da er kommuneplanens formuleringer om aktiv deltagelse en ren bløff. Alternativet om bane over Svinesund er neppe mer realistisk nå enn tidligere. Sverige har investert mye i fortsatt bane over Kornsjø. Dessuten ønsker også Hvattum at jernbanestasjonen fortsatt skal ligge i sentrum.

I virkelighetens Halden er det politiske flertallets ønske om boligbygging på Tyska og Hollenderen mye viktigere enn behovet for å få en moderne tospors og raskere jernbane gjennom Halden. Landets behov for miljøvennlig transport, raskere transport av gods mellom Norge og Gøteborg havn, raskere transport av norsk fisk, rask persontransport til København som alternativ til fly, dette er viktige mål som politisk ledelse ikke vil være med på før Stortinget kommer med pålegg.

Klimaplanen sier, som riktig er, at det må forventes økt havnivå og mer ekstremvær som orkaner, flom og tørke. I den forbindelse ble det etterlyst på informasjonsmøtet hvordan kommunen vil følge opp dette. Planen sier ikke noe om at kommunen nå vil justere opp laveste byggehøyde i havneområdet. På Kongens Brygge ligger den på omkring kote 2, det vil si 2m over normalvannstand. Oslo anbefaler nå 3 og 3,5 m som laveste byggehøyde. Heller ikke dette vil Hvattum ha med i planen. Det vil jo gjøre det enda dyrere å gjøre Mølen til et boligområde, derfor passer det ikke å si noe om det. Brua over Tista til Mølen er allerede påbegynt, de 80 millionene som investeres her, skal betales av en utbygging som kanskje blir for dyr til å bli noe av. Om noen år blir kanskje brua revet fordi den kommer i veien for jernbanen. Posisjonen kan jo ikke vente med brua. Er årsaken at momsrefusjonen skal brukes til å kamuflere neste års budsjettunderskudd?

For Miljøpartiet De Grønne

Hans Jan Bjerkely