Lovbrudd ved Tistedalshallen?

En høy voll av løsmasser er fylt ut i Femsjøen ved Tistedalshallen. Vegetasjonsbeltet ved stranden er ødelagt. Femsjøen er en del av et vernet vassdrag. Avrenning fra løsmassene vil nå forurense innsjøen så snart det begynner å regne. Ved siden av utfyllingsområdet er det hogd en god del trær som nå har ligget i vannet i omkring et år, og som bidrar til forurensningen. Forurensningen spres videre til Tista og Iddefjorden.

Langs innsjøer er det et generelt byggeforbud i 100m–beltet. Byggeforbudet gjelder også større anleggsarbeid.  Hvis kommunen har fått unntak fra bygge-og anleggsforbudet og  fått utfyllingen godkjent av Fylkesmannen, er dette ukjent for allmennheten. At kommunen har fått lov til å sette i gang arbeidet uten en godkjent reguleringsplan, virker usannsynlig. Hvis kommunen ikke er ansvarlig, må noen annen ha tatt seg til rette. Da bør kommunen anmelde forholdet. Er kommunen ansvarlig, kan det være mange som vil anmelde kommunen.

I forbindelse med tomtevalget for den nye skolen har den politiske ledelsen i kommunen avfeid alle motforestillinger fra lokalbefolkningen. Den har til stadighet hevdet at kommunen følger alle lover og regler. Dette eksemplet tyder på noe annet. Vaskogen er ikke gammel nok til å være verneverdig etter naturvernloven, men Staten har nå åpnet for vern også av hensyn til allmennhetens interesser, som friluftsliv og undervisning. Kommunen kan også gi skogen et vern i forbindelse med kommuneplan-arbeidet, slik tidligere miljøvernsjef Svein Syversen tok initiativ til og vi fikk politisk tilslutning til for Schultzedalen. For å sikre Vaskogen til undervisning, biologisk mangfold og opplevelser og holde en del geskjeftige skog-ryddere unna, vil et kommunalt vern nå være et fornuftig tiltak. Det vil også bidra til å berolige naboer som ikke stoler på uttalelser om at skogen skal spares.

For Miljøpartiet De Grønne
Hans Jan Bjerkely