Markvandring på Tyska/Hollenderen

Det ble en særs vellykket kveld. Ca. 50 møtte fram i kommunestyresalen, noen færre var med til Tyska/ Hollenderen. Arild Syvertsen hadde et flott lysbildeforedrag. På befaringen hadde Hans Jan Bjerkely og Jørn Bøhmer Olsen mange kunnskaper å dele med tilhørerne. Vi var innom temaer som blomster, trær, busker, insekter, bever, minnesmerker fra skipsfart, boligplaner, veier, båtplasser, badeplasser, dobbeltspor og høyhastighetstog. 


Bakgrunn for møte er at vi gjerne vil vise hva for et unikt område vi har i sentrum. Tyska og Hollenderen har en lang kontinuitet bakover i tid ettersom Halden har enlang skipsfarthistorie.  Last og losseområder fra tidligere skipsfart, og Saugbrugs har brukt område til sin virksomhet. De siste 20 -30åra og fram til nå har området ligget urørt, og status i dag er at området nå er et unikt, ubebygd og bynært grøntområde. Hollenderen er i dag et område med viktige naturkvaliteter. Her finnes sjeldne planter, her er et rikt fugleliv, og her kan vi finne gnag etter bever. I tillegg finner vi mange kulturminner fra seilskutetiden og fra nyere tid, både over og under vann. Enten man sykler eller går, fornemmer man litt jungel, litt gammel industri, kombinert med båtliv og fiske. Små strender dukker fram før man til slutt ender opp i et stort sivbelte som strekker seg fram mot Remmenbekkens utløp.
Få andre byer kan by på noe tilsvarende helt inntil sentrum. Med enkel tilrettelegging kan eksisterende traktorvei bli en promenadevei gjennom området og
kobles til turstien i Remmendalen, slik at vi får sammenhengende turvei langs Tista, gjennom Tyska og Hollenderen, opp Remmendalen, langs Strupebekken og til Lerdalsveien og Høyåsmarka. Det er nå under utarbeidelse en reguleringsplan for Tyska og Hollenderen som kjøres gjennom uten en langsiktighet fastsatt i en kommuneplan, boliger foreslås ved en sannsynlig høyhastighetstrasé på Hollenderen, samtlige boliger som er planlagt i området vil få ei jernbanebro foran seg mot fjorden.

På 90-tallet var traseen for den framtidige høyhastighetsbanen gjennom Halden en viktig politisk sak, med utvalgsbehandling og diskusjoner. Den traseen som foreligger i planene, går strakt over bukta fra Refne til Mølen ved Tistas utløp. Nå åpner regjeringen for å føre dobbeltsporet fram til Halden, og den vil legge traseen slik at den også kan brukes til høyhastighetstog. Med den pågående byomforming og omdisponering av en rekke sentrale sentrumsarealer er det viktig at man i større grad åpner byen mot fjorden. I sentrumsområdet rundt Tistas utløp og havna må det legges opp til at visuelle barriere ikke etableres og at områdene langs elva og fjorden blir gjort tilgjengelige og tilrettelagt for byens beboere.

Kommunen har satt i gang kostbare arbeider med veier, vann og kloakk i området, utgiftene til pæling og oppfylling for å få boliger flomsikre vil komme i tillegg. Kostnadene med å kartlegge miljøgiftene vil bli kostbare. Dette må bli dyre boliger. Er det riktig at et slikt grøntområde skal tilgodese noen få, og ødelegge for mange andre som har dette som sitt nærområde og turområde?
Haldenvassdraget er også et verna vassdrag, og er underlagt spesielle lovverk bla til bygging i 100-m-belte og kulturhistorie. Vi ser på dette som nedbygging av et område med stort potensiale, man må se på dette området i et helhetlig og framtidsrettet perspektiv, og ikke i et kortsiktig og ødeleggende økonomisk perspektiv.