Miljøbyen Halden?

Fotocredit: http://www.old.endignorance.org

Betegnelsen var berettiget for en del år siden, da vi hadde et eget Miljø- og ressursvernutvalg, et vedtatt miljø- og ressursprogram for Halden kommune, miljøvernsjef, byarkitekt og anerkjennelse for bevaring av verneverdig bebyggelse.

september 1, 2015

I miljøprogrammet inngikk (etter forslag fra MDG): «Tista skal bringes til sin opprinnelige tilstand som fiskeelv. Elva gjøres lakseførende opp til Tistafossen». Programmet ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 1991. Etter valget i 1995 fikk vi ledelsen av Miljø- og ressursutvalget og tok straks initiativ til forhandlinger med Saugbrugs- ledelsen for å få til en avtale om laksetrapper og finansiering. Det var undertegnede og ordfører Dybevig som forhandlet for kommunen. Alle var positive. Vi fikk en avtale der grunneierlag ble opprettet og kommunen og Saugbrugs delte utgiftene til trappene. AJFF bidro meget verdifullt med utredning og dugnadsinnsats. Etter få år var laksetrappene ferdige. Vår visjon var først og fremst å bedre byens rykte og status. Den tidligere stinkende og beryktede Tista gjenoppsto som en levende lakseelv midt i bysentrum. I tillegg fikk sportsfiskerne en ny og spennende mulighet.

Nå er det på tide å gjenopplive statusen og utvide betegnelsen til miljø- og kulturby. Det betyr at vi må gi miljø og kultur høyere status. Vi må kreve at utbygging må tilpasses eksisterende byggeskikk i naboskapet. Eksperimenter med ny og spennende arkitektur kan være positivt, men ikke der dette ødelegger et verdifullt bygningsmiljø. Tyska- prosjektet passer kanskje et annet sted, Tistasenter- utvidelsen bør få et annet tak og en annen farge. Vi bør få tilbake byarkitekt- og miljøvernsjef-stillinger med innflytelse og et kommunestyre som respekterer faglige råd.

Miljøpartiets visjon er at vi må samarbeide med Jernbaneverket og få klarlagt jernbanens behov og traseer så fort som mulig. Deretter må arealet nær dobbeltsporet ved Tyska og Hollenderen legges ut til park og turområde, småbåthavn og badestrand. Om det blir plass til boliger på innsiden, avhenger av om nåværende spor skal beholdes i tillegg. På Os bør det legges en idrettshall som graves ned slik som tidligere vist i HA, ny barneskole og ny ungdomsskole. Hvis driftsutgiftene blir lavere enn på nåværende skoler, kan kommunen låne til dette. Sentrumsplanen gir et godt grunnlag for utviklingen på Os. Den har også gode forslag til fortetting i sentrum. Vi vil arbeide hardt for å sluttføre og få vedtatt sentrumsplanen , som Ap har stanset.

Sykkelveier kom inn som en fast post på budsjettet fra 1996 etter forslag fra MDG. Vår visjon nå er sammenhengende, trygge sykkelveier inn til og gjennom sentrum og langs BRA-veien, prioritering av gående og syklende i noen sentrumsgater, flere ladestasjoner for el-biler og el-sykler. Disse tiltakene kan gjennomføres uten store utgifter. At vi også har gode og vedlikeholdte turveier langs Tista og gjennom Schultzedalen, er viktig for alle som bor i sentrum og vil gå turer der. Utenfor sentrum vil vi beholde nåværende markagrenser og sikre fortsatt støtte til idrettslagene som gjør en kjempejobb med løyper og stier.
Vi vil invitere de andre partiene til å være med på det grønne skiftet i Halden. Det betyr gradvis utfasing av oljealderen, mer fornybar energi, prioritering av jordvern, omsorg og grønne verdier og edruelig økonomisk politikk.

Vår ordførerkandidat i Trondheim Hilde Opoku, sier det slik: En sosial og bærekraftig politikk i 2015 er ikke blå eller rød, men grønn. Ingen blir lykkeligere, rikere eller får bedre velferd av en ødelagt klode.

Hans Jan Bjerkely,

Miljøpartiet De Grønne i Halden

- Vi vil invitere de andre partiene til å være med på det grønne skiftet i Halden. Det betyr gradvis utfasing av oljealderen, mer fornybar energi, prioritering av jordvern, omsorg og grønne verdier og edruelig økonomisk politikk.