Miljøpartiet De Grønnes budsjett for Halden 2018

desember 6, 2017

Rådmannens forslag til budsjett legges til grunn.

Foreslåtte endringer kan i flere tilfeller gjennomføres innen angitte rammer. Foreslåtte omdisponeringer av midler er oppsummert til slutt.

Kommunens økonomiske bærekraft

MDG Halden har programfestet at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Det kommunale regnskapsresultat utrykt ved mer /mindre forbruk, gir ikke utrykk for bærekraft, men hvordan kommunens arbeidskapital vedlikeholdes. Avdrag i stedet for avskrivninger utgiftsføres. Bærekraftig økonomisk utvikling forutsetter at kommunens egenkapital vedlikeholdes og at kapitalslit / avskrivinger dekkes av driftsoverskuddet.

Vi støtter forslagene i ny Kommunelov om endret beregning av avdrag, slik at det blir bedre samsvar mellom avskrivninger og avdrag. Allerede fra 2018 bør kommunen starte tilpassing til nye regler. Rentenivået ligger i dag på et historisk bunnivå og framtidige endringer peker mot en heving av rentenivået, noe som vil belaste kommunens driftsøkonomi ytterligere. Kommunen har i en årrekke benyttet en strategi med 100% lånefinansiering, basert på store samlede lån med vektet avdragstid og hovedsakelig med flytende renter som delvis er sikret med rentebytteavtaler.
Det er flere uheldige sider med denne politikken og strategien er lite bærekraftig:

Ved at investeringer som har kort levetid, er finansiert med mer langsiktige lån og det samtidig ikke foretas nødvendige nedbetaling av lån tilsvarende avskrivninger, vil det etter hvert medføre at verdien på kommunens lån blir høyere enn faktisk verdi på ditto eiendeler. Dette er en problemstilling som også vil gjelde eiendommer kommunen har kjøpt av HKP til bokført verdi (høyere enn markedsverdi) eller hvor HKP foretar oppussing av bygget før eiendommen kjøpes tilbake med 100% lånefinansiering. Mao tidligere manglende vedlikehold blir helt ut betalt med lån.

At bruken av mva kompensasjonen til drift ga et uheldig høyt driftsnivå var én effekt, men det andre hovedproblemet kommunen fortsatt sliter med, er at disse investeringene inklusiv mva ofte var 100% lånefinansiert. Mao kommunen har i dag et stort forbrukslån.

I tillegg kommer ordningen med premieavvik (bokføring av pensjonskostnader) som ikke har noen direkte driftsmessige effekt, men derimot en likviditetseffekt for kommunen og medfører et større behov for kassakreditt.

Halden kommune er derfor helt nødt til å oppnå driftsmessige overskudd som er vesentlig større enn det som kreves til å nedbetale akkumulert underskudd. MDG mener derfor at underskuddet må nedbetales raskere enn inngått avtale, slik at man kan ta grep til å rette opp den finansielle ubalanse kommunen er i.
Regnskapsoverskudd utover avtalt nedbetaling av tidligere merforbruk, må brukes til ekstra nedbetaling av underskudd. Med bruk av de midler som nå er avsatt til disposisjons fond, kan driftsunderskuddet være nedbetalt i 2020.

Det er viktig for både næringslivet og private boligeiere at kommunen kan tilby service og tekniske tjenester som oppmåling, saksbehandling av byggesaker til mer akseptable priser som reflekterer selvkost for den faktiske tjenesten som ytes den enkelte. Mange av dagens gebyrer oppleves som urimelige i og med de inneholder en høy overhead. Det må foretas en gjennomgang av gebyrregulativet med sikte på å nedjustere gebyrer som virker klart urimelige.

Et grønt skifte.
Rådmannens budsjettforslag vektlegger ikke i tilstrekkelig grad tiltak som er nødvendig for å nå de miljø- og klimaforpliktelser som Norge har påtatt seg for å nå målene fra Paris-avtalen om maksimal temperaturstigning på 1,5 C. Halden kommune må sette i verk flere tiltak for å nå Stortingets vedtak om en 40% reduksjon av klimautslipp.

Nasjonal satsing på elbiler gjennom reduserte avgifter har skapt et marked for utslippsfrie kjøretøy. I tillegg til rådmannens forslag om 2 nye ladestasjoner, må det etableres enda flere ladestasjoner for el biler og busser både i sentrum og ute ved E6. Hydrogen som drivstoff i transportsektoren har et stort potensial både innen skipsfart og for tunge kjøretøyer. E6 og Svinesundsområdet vil kunne utgjøre et naturlig knutepunkt på stamveien for Hydrogen som planlegges mellom Norge og Europa. Kommunen må være beredt til å bygge nødvendige tankstasjon ved grensen. Med Norges unike tilgang på fornybar energi har vi store fordeler med tanke på hydrogenproduksjon

Erfaring og kunnskap rundt praktisk bruk av denne infrastrukturen kan også benyttes i andre deler av verden, hvor vi kan bidra til å redusere CO2 utslipp. Verdiskapning i samfunnet oppstår ofte som følge av politiske beslutninger

Massiv tre
MDG har i tidligere budsjett forslag argumentert for bruk av massiv tre. Vi er derfor svært tilfreds med at det både på Idd skole og Bergheim vil bli brukt slike miljøvennlige byggematerialer. Gjennom lokal politikk kan det skapes flere miljøvennlige marked.

Halden er en betydelige skogbrukskommune og for skogbruket gir massivtre nye muligheter for avsetning av de deler av virket som i dag selges til lave priser. Å øke bearbeidingen av trevirke lokalt, vil skape ny sysselsetting. Halden bør bruke massiv-tre i alle kommunale nybygg. Etableringen av massivtre fabrikker er nå i gang flere steder i Norge. Halden bør kunne være en aktuell lokalisering av en slik fabrikk, med god tilgang på virke og nærhet til jernbane og havn.

Solenergi og jordvarme i kommunale bygg
Formålet med flere store investeringsprosjekt er det skal redusere de framtidige driftskostnader. Det gjelder i første omgang Idd skole, Bergheim demenssenter og ny brannstasjon. Halden er et område med svært mange soltimer slik at disse byggene kan gjøres enda mer kommunaløkonomisk lønnsomme ved å bygges som lavutslippshus. På den måten kan kommunen spare betydelige utgifter til oppvarming. Det må bygges solcellepaneler på store deler av takene, samtidig som det borres jordvarmebrønner og legges opp til vannbåren varme i gulvene. Solenergien vil kunne dekke store deler av strømbehovet på dagtid, og jordvarmen vil gjøre at både oppvarming av rommene og vannoppvarming kan skje med liten strømtilførsel fra nettet. Med nye toveis målere, kan overskuddet av produsert energi leveres til energiselskapet.
På skoler vil det bli et stort strømoverskudd i ferier. Kommunen kan på den måten bli en betydelig strømleverandør til andre (kommunale) bygg. Private utbyggere kan oppfordres til å gjøre likedan. Prisen på tilbakelevert strøm har til nå variert en del i Østfold, men det er mulig å forhandle seg til en gunstig pris på paneler og returstrøm i en pakke. Selv om Norge er selvforsynt med vannkraft, vil det være gunstig å utnytte en del av potensialet for solenergi og energisparing, siden dette kan skje uten naturinngrep. Det vil gi større mulighet for eksport av grønn energi til land der fornybarandelen foreløpig er liten.

Biogass-produksjon på Remmen
Det bygges et biogassanlegg i forbindelse med nytt renseanlegg i Remmendalen. Gassen er tenkt brukt til oppvarming. Forutsetningen for tidligere vedtak, med overføring av fjernvarme til Tyska, er ikke lenger til stede.
I stedet for å satse på å legge fjernvarme ledninger innover mot sentrum, må det vurderes om fjernvarmen kan overføres til høyskolens anlegg på Remmen som erstatning for biodiesel de bruker i dag. Miljømessig vil det være en fordel å erstatte biodiesel (frigjøre dyrkingsareal) med biogass (basert på kloakk). Et annet alternativ kan være produksjon av hydrogen.

Rådmannen må utrede disse alternativene og legge saken fram for ny politisk behandling.

Kompostering
Mottaket på Åsekjær er en god løsning for mottak av hageavfall. Det bør imidlertid gjenopptas kompostering i Halden med mulighet for kjøp av jord.

Frivillighet og møteplasser
Budsjettet inneholder flere store prosjekt som når de er gjennomført ,vil gi mulighet for frivillig sektor til å drive sine aktiviteter:

Ny Idd skole på Risum vil nye anlegg og møteplasser og styrke Risum som bydels senter.

Nordsiden får grunnlag for nye aktiviteter ved:
✓ Oppussing av Fayegården og innflytting av Østfoldmuseet.
✓ Rehabilitering av Gamle Rådhus til et effektivt politisk møtesenter .
✓ Nye idrettsarena og oppvekstsenter på Os.

Disse stedene vil trekke mange flere mennesker i denne delen av byen og skape ringvirkninger for handelsbedrifter. Disse byggene må dessuten tilrettelegges for sekundære brukergrupper som lag og foreninger. På denne måten skapes nye møteplasser for både gamle og ny- innflyttende innbyggere.

Men aktivitetene må organiseres og det skjer i stor grad av frivillige organisasjoner. Idretten er godt organisert og trenger først og fremst anlegg og tilskudd til klubber som eier egne anlegg. På kultursiden er det færre robuste organisasjoner og for å styrke Halden kulturråd som har en nøkkelrolle som koordinator, avsettes et driftstilskudd på kr 200 000.

Nyskaping – arrangementsbyen Halden
Halden har gjennom årrekke gitt et passivt tilskudd til Smart Innovation uten at det blitt nedfelt noen spesifikk krav om hva midlene skal brukes til, ei heller blitt avgitt noen årlig rapport om hva pengene er anvendt til. Denne selskapsklyngen har nå opparbeidet seg en bred prosjektportefølje og har fått etablert seg som et ledende utviklingsmiljø. Kommunale tilskudd til nyskaping bør derfor omdisponeres til utvikling av arrangementsbyen Halden og benyttes til å gi tilskudd til personer med nye ideer og prosjekt samt til oppstart av arrangement.

Som et ledd i nyskapingsarbeidet etableres det en Innovasjonsprisen i Halden. For 2018 gis denne til en virksomhet / person som gjennom små eller store produkter eller tjenester gir et verdifullt bidrag til en mer miljøvennlig leverandørindustri. Det settes av kr 100 000.

I tillegg etableres den en Ungdommens Miljøpris som er en konkurranse blant skole elever opp til 16 år om hvem som kan komme opp med de beste miljøtiltakene på sin skole. Det settes av et beløp på kr 20 00 til premiering og kr 80 000 til gjennomføring de 3 beste forslagene.

Sykling
Hvis biltrafikken skal reduseres, kan dette ikke ensidig oppnås ved å legge restriksjoner på bilbruk. Det må også legges til rette for alternative transportmåter blant ved å gå og sykle. Plassering av publikumsrettede virksomheter er også et viktig virkemiddel.
De nye oppvekstsenter og idrettsarena på Os får en god plassering transportmessig. En stor del av byens befolkning vil bo innen en radius på 4 km og selv innen en radius på 2 km bor mange det. Dette er avstander som kan nås til fots eller best med sykkel / el-sykkel.

Som en del av planleggingen av Os arena, må det utarbeides planer for sikre sykkelruter til Os og til sikker sykkelparkering ved anlegget. Bortsett fra å ha vedtatt en Plan for hovednett for sykkel trafikk, som først og fremst omfatter sykling langs fylkesveier, har kommunen gjort lite når det gjelder å legge bedre til rette for sykling på kommunal veier. I tillegg til de tiltak Vegvesenet vil gjøre langs Riks- og fylkesveier, må det lages et nettverk av veier / stier hvor sykkel har fortrinnsrett. Det kan blant annet gjøres ved bedre skilting og merking i veibanen. Markere overgangsfelt for sykkel og fjerning av kanter på eksisterende fortau. Viktig med bedre skille mellom de som sykler i høy hastighet og barn og gående. Det økende salg av El sykler vil medføre at flere kan sykle til skole, jobb eller for å handle. Dette vil kreve bedre tilrettelegging av kommunens gatenett og etablering av sikker sykkelparkering.

Det settes av 2 millioner kroner til bedre skilting, oppmerking og mindre investeringer av slike sykkelruter .

Turveier
Økt satsing på friluftsliv vil gi et tilbud til et stort antall mennesker og være et svært kostnadseffektivt folkehelsetiltak. Den viktigste mosjonsaktiviteten som nesten alle kan gjøre, er å gå tur. Halden har mange muligheter til å gå tur både i skog og mark men også innen byområdet. Det er derfor viktig at eksisterende løypenett vedlikeholdes. Flere av de eksisterende turstier ble i sin tid laget ved hjelp av SKAP og KAJA-ordningen på 90-tallet. Disse stiene trenger sårt vedlikehold og vil ha stor betydning for folkehelse og trivsel.
En mulighet er å bruke arbeidskraft fra den nye NAV-ordningen, der de som mottar stønad må jobbe, jfr. opplegg i Fredrikstad. Det settes av: Kr. 250 000.

Økt nedbør og ekstremvær
Det må planlegges bedre for å kunne ta imot økte nedbørsmengder pga klimaendringer blant annet ved å legge til rette for flere absorberende overflater og ta vare på eksisterende vegetasjon i by området. Gjenåpning av bekker vil også være et aktuelt tiltak

Redusert salting av veier i boligområder. Gir innsparing for både kommune og bileiere.

For å sikre at planer og utbyggingstiltak i kommunen er utformet i forhold til å gi størst mulig klimaeffekt, opprettes det en funksjon som Klimaombud.
Vedkommende skal vurdere klimaeffekten av planforslag / nye tiltak og avgi uttalelse til besluttende organ. Vedkommende skal også vurdere hvordan grønne tiltak kan forbedre kommunens drift og medføre innsparinger. Kan enten organiseres som en del av eksisterende stilling i kommunen eller som et engasjement. Det settes av kr 250 000.

Budsjettendringer:

Halden kulturråd, tilskudd ​​​​​kr ​200 000
Innovasjons pris ​​​​​​ ​100 000​
Ungdommens Miljøpris​​​​​​100 000
Støtte Nyskaping​​​​​​​700 000
Klimaombud​​​​​​​​150 000
Turveier vedlikehold​​​​​​​350 000
Sykkelveier; merking, skilting, utbedring​​​ 1 500 000​
Støtte til lag og foreninger med egne anlegg​​​​500 000
Kulturtilbud for barn og unge​​​​​​400 000
Sum foreslåtte tiltakene ​​​​​​4 millioner kr

Finansieres ved at
✓ bevilgningen til Allsang på Grensen reduseres med 3 million.
✓ Avtalen om Tilskudd til Smart Innovation fornyes ikke. 1 million.

Budsjett 2018 – Vedtak:

1. Med de endringer som framkommer i MDG’s budsjettforslag, vedtas Rådmannens budsjettforslag i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Omfordelinger mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra rådmannen.
3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 766,045 millioner kr. VAR-lån utgjør 234,276 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2018.
7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2018:
. a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien.
. b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i 
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75 promille av takstverdien.
Ubebygde tomter beskattes med 4,5 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, bokstav b.
. c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for 
hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).
. d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den 
enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde».
. e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
. f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som 
gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.
. g) Kommunens skattetakstvedtekter.
8. ​De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas.

9. ​Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2018, med forfall 20. mars, 20. mai, 
 20. september og 20.november.

10. ​Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

11. ​Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas.

12. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 10,915 mill kr for 2018.