Norsk transportplan – innspill fra Halden kommune

Norsk Transportplan 2010 – 2019
Innspill, behovsoversikt fra Halden kommune
Viser til møte med kommunene i Østfold vedrørende regionalt vegnett den 20. 0g 21. august og oversendelse av 25. august av presentasjoner på møte.
Kommunen blir her bedt om å komme med innspill og en behovsoversikt i forbindelse med overgang til nytt regionalt vegnett fra og med 01.01.2010.

Det vises til brev fra Statens vegvesen datert 16. januar 2006 hvor vegvesenet bekrefter innholdet i 2 oppfølgingsnotater datert 16. november 2005. Videre vises det til referat fra møte om veiprosjekter i Halden datert 9. januar 2007. Det er startet oppfølgingsprosesser i henhold til disse notatene.
Som innspill til Norsk transportplan 2010 – 2019 vil Halden kommune fremme de tiltak som ikke er gjennomført i tillegg til nye behov.

Innspill / behovsoversikt. (I uprioritert rekkefølge)

1. Gjenstående strekning på gang- og sykkelveien langs riksvei 21 fra Løkkebergkrysset til Isebakkeveien
2. Riksvei 21. Fotgjengerundergang og rundkjøring i krysset med B-921 B.R.A.-veien
3. Rundkjøring / kryss riksvei 21 i Marcus Thranesgate til ny forbindelse til ”Sentrum syd”, indre ringvei.
4. Riksvei 21 fra Ny rundkjøring og langs Marcus Thranesgate fram til Riksvei 22 Håkon VII,s gate. Miljøtiltak. Omdisponering av gatetverrsnittet.
5. Riksvei 21 og 22, Håkon VII,s gate. Rundkjøringer i 3 kryss, Marcus Thranes gate, Hanniball Sehestedsgate og Vognmakergate.
6. Riksvei 21 og riksvei 22. Ny kobling av disse ved søndre brohode av Vaterland bru med kryssing under jernbanen og en tunnelløsning under Festningen ut på Iddeveien øst for ”Gelenkfabrikken” ca 500 lm fra brohodet. Prosjektet innbefatter klargjøring for videreføring i tunnel til Halden syd ved Adelgata.
7. Opprusting av riksvei 104 fra kryss med riksvei 118 fram til kryss med fylkesvei B – 928 ved Sønstegård.
8. Riksvei 22 og riksvei 103 Bygging av gang- og sykkelvei langs riksvei 22 fra Lensmann Knutsensvei Hp 03 km 0,6 til Øbergkrysset Hp 03 km 0,0 og langs riksvei 103 fra kryss med riksvei 22 Hp 01 km 0,0 fram til Øberg skole Hp 01 km 0,5
9. Ny Ytre ringvei i 3 etapper.
Etappe 1 fra Kryss med B-928 ved Sønstegård til riksvei 22 ved Hp 05 km 0,7
Etappe 2 fra Riksvei 22 ved Hp 05 km 0,75 til kryss med fylkesvei B-901 Asakveien
Etappe 3 fra kryss med Fylkesvei B-901 Asakveien og fram til riksvei 21 Aremarkveien ved Hp 06 km 0,4
10. Opprusting av fylkesvei B-931 fra kryss med riksvei 21 til kryss med (opprustet) riksvei 104
11. Riksvei 21. Rundkjøringer i kryss med Isebakkeveien og Knivsøveien.
12. Riksvei 21 Bygging av gang- og sykelvei langs Tistedalsveien fra kryss med Fosseveien Hp 05 km0,5 til kryss med riksvei 103, Øbergveien Hp 05 km1,892
13. Riksvei 22 Iddeveien. Bygging av gang- og sykkelvei fra Bondebakken Hp 03 km 1,8 til Elvegata Hp 03 km 2,9

transportplan.pdf

Halden kommune vil be om at de fremlagte innspill inkluderes i revisjonen av Norsk Transportplan for perioden 2010 – 2019
Det forutsettes et videre samarbeid om detaljering og kostnadsberegning av prosjektene, samt en samlet prioritering.

Med hilsen

Per Kristian Dahl
Ordfører