Ny havn – helt unødvendig

Diskusjonen om utnyttelse av Mølen og bygging av ny havn på Sauøya har pågått lenge.  Hovedspørsmålet er om det er et tilstrekkelig stort trafikkgrunnlag til å generere de inntekter som er nødvendig for å dekke framtidig driftkostnader og finanskostnader. Mange hevder at det er mer enn nok havnekapasitet rundt Oslofjorden  til å dekke regionens havnebehov. Ser man bort i fra trafikken over Norske Skog sitt havneanlegg, er antall øvrige skipsanløp svært begrenset.

Jernbaneverket skriver i sin uttalelse til arealplanen ( brev til HK 02.05.11):

”Det er ikke sannsynlig med større omlastingsvolumer i Halden, spesielt også siden Halden havn (Mølen/ Sauøya) ikke er utpekt som nasjonal havn i NTP( nasjonal transportplan). Ut fra dette foreligger  heller ikke forpliktelser for Staten til å knytte havna til nasjonal infrastruktur ( riksvei og jernbane).”

Så langt har diskusjonen dreid seg om ei tradisjonelle våt havn med skipsanløp hvor varer har blitt lastet eller losset  fra bil eller jernbanevogn. Imidlertid er  Gøteborg havn (GH) Nordens største havn og en av Norges / Østlandet viktigste havner.  For bedre å utnytte kapasiteten ved GH samt minske trafikken til og fra havna gjennom byens sentrum, har man de senere år  utviklet et konsept basert på ”Dry ports” eller tørr havn på norsk.  Det betyr at containeren lastes rett over på jernbane og fraktes direkte ut til et antall terminaler hvor omlasting til bil skjer. Det er bygd slike tørrhavner flere steder i Västra Götaland bl.a i Falköping.  Et neste skritt vil være å bygge slike tørrhavner i Norge. Dette er et særdeles viktig klimatiltak for å få vekk en større deler av trailer trafikken på E6.

For Halden sin del kan en slik omlastingsterminal heller ligge ved Berg stasjon enn ute på Sauøya. Her har det jo ligget en pent brukt transportterminal i snart 20 år.

Hovedutfordringen er å få bygget ut jernbanen fra Sverige, via Halden  til Oslo slik at det blir plass til langt flere godstog. I følge  Aftenposten (30/5) skal det være mulig å utnytte høyhastighetsspor også til godstrafikk

I Halden er det bygging av jernbanespor fra havna og helt inn på Saugbrugs som er den sentrale miljøinvesteringen.  Norske Skog har allerede en god havneløsning med sin nåværende havn og Nexans ønsker å utvide eget havneområde på Isebakke. For å redusere utslippene av miljøgasser i Halden sentrum er det derfor helt sentralt at den nåværende lastebiltrafikken fra Saugbrugs til og fra havna overføres til jernbane.

Andreas Mosken har et innlegg i HA på fredag 27 mai hvor han hevder at ny havn er nødvendig. Men han overser flere viktig fakta:

  • Halden havn er  ikke utpekt som nasjonal havn, dvs ingen statlige midler
  • Det finnes ingen egenkapital til havneutbygging. Kun en postering i havnekassas regnskap. All såkalt egenkapital må 100% lånefinansieres av kommunen.
  • Det er minimalt med havnetrafikk fra andre aktører enn Norske Skog og Nexans som har egne anlegg. Det er derfor minimalt med inntekter til å betjene lånekapital og drift.
  • Svenske myndigheter viser ingen vilje til gjøre noe med Svinesundstersklene.

Planene om utbygging av ny havn minner mistenkelig om den politiske prosessen rundt utbygging av transportterminalen på Vestgård for 20 år siden. Her hadde man heller ikke noen avtale med aktuelle transportfirmaer før man satte spaden i jorda og man fikk heller ingen tunge aktører på banen i ettertid. Den investeringen kostet Halden samfunnet  60- 70 mill kr i datidens pengeverdi.

Når det gjelder reguleringen av Mølen  så forundrer det meg at det legges opp til en bilbasert havnetrafikk tvers igjennom de områder hvor man planlegger miljøvennlige boligområder. Å gjøre ting i riktig rekkefølge er en viktig del innen samfunnsplanlegging. Så la oss begynne med jernbanespor fra Fyrstikken til PM6. Mølen kan fortsatt betjene havnetrafikken til øvrige aktører uten at det belaster kommunekassa. Og planer om utbygging av området nærmest stasjonen kan fortsette.

Mosken avslutter med at: ” Det vil trolig være et utviklingsprosjekt for Halden kommune verdt flere hundre millioner kr.”

Verdien av et prosjekt avhenger av netto inntjening, som synes å bli negativ. Derimot blir nok kostnadene flere hundre millioner – som alle skattebetalere i Halden må bære.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne