Øivind Holt: – Å få bygd et nytt vannbehandlingsanlegg haster

18. februar 2020: Øivind Holt skriver her om prosessen som foregår på Asak skole, og viktigheten av vannbehandlingsanlegg.

februar 18, 2020

I et stort førsteside oppslag torsdag 13. februar slår HA opp en sak om utredning av et nytt arbeids- og aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Asak skole. I kommunestyret samme dag ble det behandlet en statusrapport om arbeidet de siste 10 år. En ferdig utredet sak har ennå ikke kommet til politisk behandling.

Mens man har ventet i årevis på utredning av nytt arbeidssenter, har det pågått et arbeid med å sikre en bedre vannforsyningsberedskap og bygge et nytt vannanlegg plassert mot bekken nord for Asak skole. Dette vil bli et viktig reserveanlegg til anlegget ved Lille Erte. Et helt nødvendig prosjekt som imidlertid ikke skaper like stort engasjement eller medieomtale. Det er først når noe går galt med vannkilden og vannet må kokes eller distribueres i tankbil, at det blir en mediesak. Situasjonen på Askøy i fjor kan være en påminnelse om behovet for økt beredskap sikker vannforsyning.

Sør for dagens skoletomt ligger det et 4 dekar stort område hvor det dyrkes korn. Området er en del av den omkringliggende åkeren, og har aldri vært brukt som del av skolen. Det ble innkjøpt for 20 år siden i forbindelse med planlegging av ny Tistedal skole, som imidlertid ble bygd sør for fotballanlegget.

Å få bygd et nytt vannbehandlingsanlegg haster. Dette tiltaket krever reguleringsplan. Oppstart av dette planarbeidet ble varslet i brev datert 16.01.2019 til berørte parter og offentlige høringsinstanser. Fylkesmannen i Oslo og Viken påpekte blant annet:

Den sørlige delen av varslet planområde bør reguleres slik at eksisterende dyrka mark ivaretas.

Østfold fylkeskommune påpekte:

Den eldste skolebygningen bør reguleres til bevaring, med tilhørende bestemmelser.

 

Kommunen har selv utarbeidet forslag til reguleringsplan. Her tok man i tillegg til å regulere for selve vannforsyningsanlegget, inn en foreløpig skisse til et tilbygg og noen bestemmelser vedrørende et arbeidssenter.

Hovedutvalg for Plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har behandlet saken to ganger og vedtatt at påpekningen til Fylkesmannen innarbeides. Styrket jordvern er også nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt høsten 2018.

Reguleringsplanen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. mars. Planforslaget kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Planen er således ikke vedtatt, som det står i HA. Etter at alle innspill og eventuelle innsigelser fra overordnede myndigheter er behandlet, kan planen behandles for andre gang i hovedutvalget og deretter sendes kommunestyret for egengodkjenning.

Overordnede myndigheter som Fylkesmann og Fylkeskommune kan legge ned innsigelse til en plan. Det stopper hele planprosessen inntil saken er løst og innsigelsen er trukket. Det er derfor, etter min vurdering, en risiko for innsigelse når Fylkesmannen kommer med et klart råd om å sikre eksisterende dyrka mark og dette ikke tas til følge. Det samme gjelder eventuelt forslag av rivning av Asak skole.

Utvalget vedtok derfor at særskilte bestemmelser vedrørende dagsenter ble tatt ut, nåværende regulering beholdes.

For å få vedtatt regulering av vannforsyningsanlegget så raskt som mulig, er den beste strategien,etter min vurdering, ikke å legge andre forslag inn i planen på nåværende tidspunkt. Vi ønsker ikke å risikere innsigelse fra fylkesmannen.

Regulering av et dagsenter på selve skoletomta bør derfor først gjøres når det foreligger gjennomarbeidede og vedtatte planer. Da vet man om det er behov for omregulering eller om et dagsenter kan bygges i henhold til gjeldende reguleringsplan. Det avsatte området til offentlig eller privat tjenesteyting utgjør 7,7 dekar (eller to fotballbaner som er blitt en populær sammenligningsenhet).