Overskuddet som forsvant som dugg etter valget

Rådmannen har lagt fram kommunens regnskap for annet tertial (pr 30/8) HA omtaler saken lørdag og viser til regnskapsprognosen som viser et negativt resultat på 72,8 mkr på kommunens løpende drift. Forklaringen er økte driftsutgifter til Helse og Omsorg, barnehagefinansiering, ubudsjetterte utgifter til Halden Ishallen ( Halden Arena) og Allsang på Grensen. m.m. Dessuten har man ikke kommet i gang med flere større investeringer, slik at muligheten til å bruke moms kompensasjonen på driftsbudsjettet har blitt borte (16 mkr).

Et annet sted i lørdagens avis hevder ordføreren at kommunen vil miste moms kompensasjon hvis ubyggingen på Tyska/ Hollenderen ikke kommer i gang.  En slik påstand er ikke sann. Det som gradvis blir borte, er muligheten til å bruke mva kompensasjon til drift, med andre ord lånefinansiere driften. Men kommunen vil fortsatt få refundert moms på investeringer, men denne tilbakebetalingen må bokføres på investeringsregnskapet.

Hittil har Halden kommune brukt hele momskompensasjon siden 2004 på 185 mkr til drift. Av kommunens gjeld til andre formål på 1 054 mill kr ved årsskiftet, er altså 17,5 % forbrukslån. Det faktiske underskuddet for 2011 blir med all sannsynlighet atskillig større enn 72 mkr. Som rådmannen selv skriver, er ikke følgende utgifter tatt med.

  • Oppreisningsordning for barnevernsbarn: 9 mkr (2010) + 18 mkr (2011)
  • Overføring til Halden Ishall 2010 (ført som fordring i 2010): 5,5 mkr
  • Forskyvning av avdrag med 22,6 mkr

Den nye posisjonen har vedtatt i sin politiske plattform at kommunen skal betale avdrag minst lik beregnet avskrivning (i tråd med god regnskapsskikk). Det er derfor rimelig å anslå det virkelige underskuddet til rundt 120 – 130 mkr. Et slikt resultat er i tråd med den utviklingen vi har sett de siste årene

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall  fra regnskapet de siste 4 åra.

Alle beløp i mill kr

2007

2008

2009

2010

Netto driftsresultat

5,8

10,5

-8,9

-12,8

Netto avsetning (-) / bruk av fond

2,0

-10,0

9,5

18,8

Regnskapsresultat drift

7,8

0,5

0,6

6,0

Mva-komp bokført i driftsregnskapet (netto)

32,2

33,7

44,9

31,3

Regnskapsresultat uten mva kompensasjon

-24,4

-33,3

-44,3

-25,3

Avdrag

39,2

32,0

46,2

37,4

Avskrivninger

40,4

40,5

52,1

62,0

Resultat korrigerte for avskrivning – avdrag

-25,6

-41,8

-50,1

-49,9

Det betyr at Halden kommune må dekke inn underskuddet i løpet av 2013 og 14.  For å få til en mer åpen oversikt over kommunens økonomiske situasjon, er den nye posisjonen enig om å behandle økonomiplan i juni, frikoplet fra budsjettdebatten i desember hvor perspektivet sjelden er lengre enn kommende år.  Slik kan det legges rammer for det kommende budsjettarbeid og gi alle parter mer tid til vurdere økonomien.

Øivind Holt

MDG