Protolltilførsel ( stemmeforklaring) fra Miljøpartiet de Grønne i Halden

april 3, 2016

  1. Det er ennå ikke oppnådd regnskapsmessig balanse for Halden kommune når man korrigerer for aktiverte pensjonskostnader. Regnskapsprognose  for 2015 viser et dårligere resultat enn avlagt regnskap for 2014.  For å sikre kommunen høyere inntekter, slik at opparbeidet underskudd kan nedbetales raskere, må derfor  satsen  for eiendomsskatt heves.
  2. Samtidig må utgifter til ikke påtrengende oppgaver unngås, eksempelvis innleide konsulenter ved ansettelser, kjøp av bensinbiler i stedet for billigere El-biler, støtte til etablerte prosjekt som Allsang på Grensen og NCE.
  3. Aktiviteter knyttet til utsatte grupper, barn og unge må i størst mulig grad skjermes. Støtte Frivillighetssentralens innsats og integreringsarbeid.
  4. Styrke Halden samfunnet gjennom å yte tilskudd til lokale kultur- og idrettsaktiviteter som har stor egeninnsats.
  5. Miljø og helsefremmende tiltak må prioriteres:
  • Utvidet åpningstid ved Rokke avfallsanlegg finansieres gjennom renovasjonsavgift og ikke med særavgift for husholdninger ved levering. Gratis avfallsmottak på Åsekjær opprettholdes og anlegget tilrettelegges for kompostering.
  • Slam fra Remmen Renseanlegg må foredles til biogass  som kan brukes av motorkjøretøy og ikke bare som brensel. Etablere samarbeid med Saugbrugs.
  • Opprusting av gang- og sykkelveier i tråd med godkjent plan.
  1. Kommunen må spille en mer sentral rolle i tilrettelegging for nærings- og boligutbygging. Sørge for at avsatte utbyggingsområder område-reguleres, slik at man får en mer helhetlig og miljømessig god utbygging; ikke utelukkende basere seg på klattvis utbygging gjennom private reguleringsplaner. Arbeidet med Sentrumsplanen må sluttføres.
  2. Vi støtter arbeidet med å styrke skolen og sette i gang skoleutbygging på Idd og i Sentrum. En utbygging av Idrettshall på Os må komme i gang omgående.

 

 

 

Øivind Holt                                         Vibeke Julsrud

 

 

 

 

Miljøpartiet de Grønne