Regional transportplan

mai 25, 2016

Det vises til kommunens uttalelse til nasjonal Transportplan. Halden kommune ber Østfold fylkeskommune om å prioritere følgende prosjekter i Halden.

Veiprosjekter

Den største utfordringen i Halden er Rv 21 mellom sentrum og E6, hvor trafikken nærmer seg et nivå som tilsier firefeltsvei. Utfordringene er knyttet til blandet trafikk, barrierevirkninger og trafikksikkerhet (det er svært få (3) sikre krysningspunkter for myke trafikanter langs Rv 21 fra Snippen til Løkkeberg). Før det planlegges tiltak langs Rv 21, må det avklares hvordan Fv 104 inngår i trafikkbildet. Også denne veien har stor trafikk og benyttes i stor grad av syklende. Fv 104 vil dessuten være en del av en ny tverrforbindelse fra E6 /næringsområdene på Sørli-området og mot Fv 22 mot Rakkestad og boligområdene nordøst for sentrum.

Den andre hovedutfordringen i bysentrum er sammenknytningen av Fv-21 og 22 ved Vaterland bru. Bygging av tunnel vil løse eksisterende trafikale og miljømessige utfordringene i hele området fra rundkjøringen ved Vaterland bru, via Wiels plass og bybrua, forbi Immanuelskirken og Elvegata. Dette prosjektet henger også nøye sammen med en tunnelløsning for trafikken videre til sydsiden, og vil frigjøre store trafikkarealer som kan brukes til andre formål rundt Ohmes plass, Immanuelskirken og søndre brohode av bybrua.

Idd er et viktig skogområde med en betydelig tømmertransport som blant skal til Saugbrugs. Det er også mye transport fra landbruket på fylkesveiene gjennom bysentrum. Fv 22 fra Risum til sentrum er i dag en flaskehals og særlig for tungtransport. Å få fjernet denne og andre flaskehalser i vegnettet er viktig for byens næringsliv.

En forlengelse av tunnelutløpet til Risum (Fv-22), vil frigjøre den nåværende Iddeveien til sykkelvei og kollektivgate. Statens Vegvesen har i samarbeid med Halden kommune utarbeidet plan for Hovednett for sykkeltrafikk. Strekningen langs Fv 22 er en av de foreslåtte hovedruter. Det er i dag ingen gode sykkelruter fra Iddesiden til Sentrum. Kommunen vil nå sluttbehandle planen.

Kommunen vil be om at det gjennomføres en trafikkanalyse som ser sammenhengen mellom disse 2 prosjektene. Denne må startes opp i 2016, slik at nødvendige planarbeid kan settes i gang i samarbeid mellom kommunen og vegmyndighetene.

Et tredje prosjekt er utbedring av kryss langs Haakon VII,s vei. Forslag til Sentrumsplan peker på området på Os som et utviklingsområdet for framtidig skole og idrettshall, ev med svømmehall syd for veien (St. Joseph). Dette er tiltak som vil generere en betydelig trafikkvekst; både biler, syklende og gående. Det har gjennom flere år pågått en dialog mellom kommunen og fylkeskommunen om saken. Prosjektet må tilpasses de framtidige utbyggingsplaner og prosjektet må nå få sin løsning ved at fylkestinget vedtar bygging og fullfinansiering av prosjektet med rundkjøringer.

Gang og sykkelveier

Halden har kun ett prosjekt på prioritetslisten i perioden 2017 – 2020.
Det er bygging av gang- og sykkelvei fra Lensmann Knutsensvei og fram til Øberg skole, langs fylkesveiene 22 – Iddeveien og 103 Øbergveien, i alt 1200 meter gang- og sykkelvei.

Halden kommunestyre har nå vedtatt bygging av ny Idd skole plassert inntil Risum Ungdomsskole. Øberg skole legges ned fra 2018. Dette prosjektet må derfor omarbeides ut i fra de nye behov for sikker skolevei fra boligområdene på østsiden av Fv22. Prosjektet må være ferdig til ny skole åpner i 2018.

For øvrig må det legges inn midler til sikring og opparbeiding av sykkelveier i tråd med plan for Hovednett for sykkel. Det er i dag ikke gang-/sykkelveier langs Fv-21 fra Fosseløkka bru til Tistedal og langs Fv-22 fra Halden sentrum til Bondebakken (se kommentar ovenfor om tunell).
Disse strekningene må planlegges og legges inn i handlingsplanen før 2020. Strekningene inngår i Nasjonal sykkelrute 9, Villmarksveien, hvor disse veistrekningene er helt uten tilbud til gående og syklende.

Kollektivtrafikk

RTP konkretiserer noen oppgaver, blant annet «å bidra til å utvikle og gjennomføre transportplanpakker for å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt»
Nettbuss Østfold AS la sommeren 2014 ned linje 3 mellom Halden og Sarpsborg. Linje 3 til Oslo fikk da sin endestasjon i Sarpsborg i stedet for Halden.
Det er derfor gledelig at det nå, for perioden fram til 2121 sies i planen at »Østfold fylkeskommune har valgt å etablere nye busstilbud parallelt med togtilbudet for å kunne gi et akseptabelt tilbud ved reiser mellom Østfoldbyene.» Det er viktig for øke kollektivandelen at linje 3 gjenopprettes fram til Halden og gjør Svingen-skogen som et prioritert knutepunkt for kollektivtrafikken.

I dag går det flere ekspressbusser på E6 til og fra utlandet, men de stopper ikke ved grensa/ Svingen-skogen. I forbindelse med fornyelse av disse rutenes konsesjon, bør det legges inn at de skal stoppe ved Svingenskogen, slik at Halden kan få et bedre ekspress tilbud, både i retning Oslo og Gøteborg.

Øivind Holt
MDG Halden