Skolebruksplan

mai 25, 2016


Skolebruksplan for Østfold, Rullering 2016 – 2026

Uttalelse fra Miljøpartiet

Det vises til brev av 14.04.2016 der kommunene bes komme med innspill til rullering av skolebruksplanen for de videregående skoler i fylket.

Med den svært kort høringsfristen er det vanskelig for kommunen å sikre en bred og god deltakelse fra berørte instanser lokalt og vi vil be om mulighet til å komme med flere kommentarer etter fristen 29.04.2016

Vi vil innledningsvis understreke at høringssvaret fra 2014 i samme sak er fortsatt gjeldende og en ser ikke at våre synspunkter er ivaretatt i den fremlagte modell for skolestruktur for Halden videregående skole. Halden kommune opprettholder sitt høringssvar fra 2014.

Østfold fylkeskommune har også sendt forslag til Regional Planstrategi på høring til kommunen. Her er det lagt opp til to hovedsatsingsområder. Arbeidsplassvekst og utdanning.

For innsatsområde utdanning står det følgende:

Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse, slik at flest mulig mennesker i Østfold blir i stand til å bidra til verdiskapingen og nyte godt av et bærekraftig velferdssamfunn og et aktivt medborgerskap. Innsats på helhetlig skoleløp, fullføring av videregående skole og økt andel med høyere utdanning, høgskole og FoU(forskning og utviklingsarbeid) som støtter regionalt næringsliv, og et næringsliv som legger til rette for mer forskning og innovasjon.

Halden regionen er blant de områder i fylket som har vært mest innovative de siste par decennier, og hvor det har vært en betydelig omstilling fra tradisjonell industri til en vekst i næringer som krever høyere utdanning. Ved siden av de yrkesfaglige utdanninger har derfor tilbudet innen dans – drama og musikk vært en mulighet for elever som er lei den tradisjonelle skolen. De som ønsker en mer kreativ skolegang som også kan føre videre til høyskole og universitet.

Lang reisevei kan derfor medføre at flere dropper ut av skolen, og samfunnet vil miste flinke elever med andre talent. Intensjonen i opplæringsloven er å legge til rette for et mangfold. Å legge arbeidsmarkedsmessige vurdering til grunn for dette tilbudet, er derfor lite relevant. Linjen vil for mange være et springbrett til høyere utdannelse innen kreative fagområder. Framtidens arbeidsmarked vil i større grad kreve arbeidskraft med omstillingsevne og evne til å finne nye løsninger. Derfor er det viktig å opprettholde et slikt tilbud i hele fylket.

Det kunstfaglige utdanningsprogrammet i Halden regionen er både viktig for kulturlivet og ikke minst for den lokale satsing på kulturbasert næringsutvikling, hvor Fredriksten er en sentral arena for mange arrangement. Samarbeidet mellom skole og de ulike kunst miljøene i Halden gir elevene et bredere erfaringsgrunnlag i utdanningen ved å jobbe med konkrete arrangement. Vi viser i denne sammenheng til at store arrangementer som Opera Østfold, Tons Of Rock og Kanonrock hvor mange frivillige med bakgrunn fra Halden videregående skole har jobbet.

Legges musikk og drama linjene ned her i byene, blir Halden den eneste regionen som ikke har dette tilbudet. Noe som vil svekke muligheten for kulturbasert næringsutvikling i området, stikk i strid med hovedsatsingen til fylket med å øke antall arbeidsplasser og skape bedre balanse i arbeidsmarkedet.
Mat og restaurantfag er derfor en viktig skoletilbud lokalt, da utvikling av restaurantnæringen er sterkt koplet opp mot kulturarrangement.

Fylkeskommunen må sørge for at det er sammenheng mellom de videregående skoletilbud man har lokalt i fylket og den overordnede næringsutvikling det ønskes satset på.

Forslagene i fylkesplanen for videregående opplæring medfører en ytterligere sentralisering til Nedre Glomma. Selv om det bor flest i dette by-området, så bor det langt flere i det øvrige Østfold. De interne reisetider med dagens veistandard mellom Sarpsborg og Fredrikstad, er ofte lengre enn om elever må ta buss eller tog direkte til Halden eller Moss.
Derfor bør linjer som er fylkestilbud, kunne fordeles mellom byene i fylket og ikke utelukkende plasseres på skoler i Nedre Glomma. Forslaget om å legge ned Apotekteknikk tilbudet i Halden og flytte det til Borg, en skole som er planlagt nedlagt, virker derfor dårlig begrunnet. Ved Porsnes har man i dag gode lokaler og en erfaren lærerstab. Det må legges samfunnsøkonomiske hensyn til grunn for lokaliseringsvurderinger, ikke bare rent budsjettmessige.

Samlokalisering av Risum og Porsnes vil gjøre tilbudene enda mer attraktive, da elevene helst vil være samlet på ett sted og være sammen med venner på andre programfag. Imidlertid må det først gjennomføres nødvendige investeringer på Porsnes slik at det blir plass til alle fag, før samlokaliseringen settes i verk.

Å bruke ”trangboddhet” som argument for å flytte / legge ned tilbud i Halden, er en svært kortsiktig og samfunnsmessig dårlig løsning.

Øivind Holt
MDG Halden