Sleivspark fra redaktør Kjøge i HA

Som nyvalgt hovedutvalgsleder og navngitt person i redaktørens lederspalte på lørdag, føler jeg behov for å komme med noen kommentarer. Posisjonens forslag om godtgjørelse til utvalgsledere ( 20% av ordførers lønn) har fått  kritikk og enkelte hevder at den gamle ordningen med lavere godtgjørelse (10 %) og en frikjøpsordning var bedre. For at en frikjøpsordning skal ha effekt, må imidlertid hovedutvalgslederne være lønnsmottakere. For selvstendige næringsdrivende, studenter, pensjonister, hjemmeværende har en frikjøpsordning ingen verdi.  Lønnsmottakere kan gjennom frikjøp opprettholde sin lønn for å drive politisk arbeid,  alle andre må bruke sin fritid og arbeidstid uten kompensasjon. I henhold til pkt 3.3 i vedtatt reglement for godtgjøring kan utvalgsledere ikke kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjøring er skattpliktig inntekt og gir ingen kommunal pensjon.

I og med at 5 av de 7 nye utvalgledere ikke er lønnsmottakere, var det lite aktuelt å beholde en frikjøpsordning. Et system med frikjøp gjør det dessuten vanskelig for utenforstående å finne ut hva som faktisk betales for politisk arbeid. For å få et oversiktlig og åpent system, ble det foreslått at varaordfører har inntil 40% av ordførers lønn, utvalgsledere har en godtgjørelse på 20%.  Selv om det er ulik arbeidsbyrde i de enkelte hovedutvalg, foreslo vi å behandle alle likt. Så kan man selvfølgelig diskutere hva som er en riktig prosent. På samme måte som hva en bladfyk er verdt. Politikerbetaling er dessuten et budsjettspørsmål og ikke en sak som er vedtatt for all framtid.

Ordførers lønn tilsvarer en stortingsrepresentants lønn uten tillegg, som per i dag er 750 900 kroner. 20% utgjør da kr 150 180 og ikke 200 000 som redaktøren hevder. Arbeidsinnsatsen til en utvalgleder er satt til halvparten av varaordfører, eller i snitt en dag i uka. Poenget er at det kreves en god del innsats, kunnskap og erfaring for å lede et hovedutvalg og sikre at kommunens innbyggere kan føle seg trygge på at det fattes vedtak i tråd med norsk lov og innenfor gitte rammer. Redaktøren skriver også at undertegnede ikke er innvalgt i kommunestyret. Det er riktig at jeg kun er første vararepresentant; Miljøpartiet manglet 17 stemmer på å få 2 mandater slik at jeg ble innvalgt.

Men det har ingenting å gjøre med mine kvalifikasjoner til å lede et hovedutvalg. Medlemmer i hovedutvalg skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, og det kravet oppfyller jeg.  Godtgjøringen er dessuten en personlig betaling for politisk arbeidsinnsats og ikke en partistøtte. Med de mange store plan- og miljøsaker som skal behandles framover, vil sikkert både leder og de øvrige utvalgsmedlemmer måtte legge ned en betydelig innsats. Det forventer velgerne.

Redaktøren påpeker også at det nye flertallet ikke umiddelbart sluttet seg til forslag om åpne høringer. Det er viktig å skille mellom å gi mer åpen informasjon og skape medvirkning i aktuelle saker.  I dette siste kommunestyremøtet før ferien (22/6) krevde opposisjonen at saken om ”Gransking av Ishallen” ble satt på kartet. Her foreslo undertegnede på vegne av daværende opposisjon at det blir gjennomført et åpent møte med presentasjon av granskningsdokumentet og med mulighet for publikum til å komme med spørsmål, samt at rapporten skulle legges ut til offentlig høring. Forslaget ble nedstemt av AP, SV og Krf. Er det valgnederlaget som har medført totalt endring av synspunkter??  Et godt journalistisk poeng som tydeligvis har gått HA huset forbi.

Medvirkning må i første rekke knyttes til konkrete saker og plansaker. Blant annet har Erlend Eng Kristiansen et innlegg på fredag som beskriver hvordan slik medvirkning har vært gjennomført tidligere i forbindelse med sentrumsplan. For Miljøpartiet er bred medvirkning en kampsak, og den nåværende posisjon vil sørge for at medvirkning blir et sentralt element i plansaker i tråd med bestemmelsen i den nye Planloven.

Videre burde redaktøren holde seg for god til å sammenligne kommunestyre-representanter med østers og andre bløtdyr. Dette er et billig retorisk knep som trekker debatten ned på et nivå som Halden ikke er tjent med. HA har tidligere kritiserte Ap når de satt i posisjon, for deres manglende vilje til å føre en politisk debatt i avisas spalter. For at det skal være interessant å bruke avisa til debatt, må i alle fall avisas egne folk sørge for holde et saklig nivå i sine skriverier. Så jeg håper at redaktøren unngår flere sleivspark ut over sidelinja, det burde han som FFK patriot vite gir liten poengfangst.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne