Søppel og finans

Bilde: Terje Johnsen
Fotocredit: Terje Johnsen

Formannskapet fattet den 11. juni et vedtak om å gjennomføres forhandlinger med aktuelle kjøpere, med sikte på salg av hele eller deler av virksomheten ved Rokke avfallsanlegg med tilhørende infrastruktur og konsesjon.

august 25, 2015

- Miljøpartiet støttet ikke forslaget i Formannskapet om at avfallsanlegget skal privatiseres. Lokalsamfunnet, både vi som kildesorterende innbyggere og kommunen, må ta ansvar for å håndtere egen søppel på kort og ikke minst på lang sikt på en miljømessig forsvarlig måte.

Det ble knyttet en rekke forutsetninger til vedtaket. I punkt 2 står bl.a. følgende:

”Formannskapet ønsker særskilt vurdert muligheten for å omdanne virksomheten til et nytt aksjeselskap eiet av kommunen. Det nye aksjeselskapet kan deretter tingsemitteres inn i ett av de øvrige kommunale aksjeselskaper. Dette skal skje på̊ en slik måte at salgsgevinst på̊ dette selskaps hånd skal kunne gi grunnlag for utbyttebetaling til Halden kommune. Ved slik organisering skal det vurderes om Halden kommune kan være aksjonær i selskapet sammen med eventuell ekstern interessent.”

Ikke lett å forstå. Særlig hva tingsemittere betyr, er en gåte for meg. Inseminere er kanskje et mer kjent ord i Rokke. Meningen på godt norsk er nok overføring av aktiva fra et selskap til et nytt, slik at kommunen skal prøve å ta ut en gevinst som kan bokføres i kommunens regnskap. Men hvem betaler for det ?

Siden renovasjon og søppelhåndtering skal gjøres til selvkost for husholdningsavfall, så må det bli de som leverer næringsavfall som må betale. En god og næringsvennlig politikk støttet av så vel av Ap som H og Senterpartiet.

Forslaget om organisering av Rokke er i tråd med budsjett forslagene til både Ap og Frp hvor modellen er å selge kommunale eiendeler / aktiviteter, for så å leie dem tilbake. Man får en engangsgevinst, som raskt blir spist opp av høyere driftsutgifter d.v.s. høyere avgifter for oss innbyggere. Poenget i Halden er: reduser driftsutgiftene, ikke øk dem!

I neste møte i Hovedutvalg for Plan og Miljø ( onsdag 19/8) kommer saken opp som en referatsak. Også administrasjonen har behov for å tolke vedtaket som ble fattet:

”Vedtaket tolkes dithen at en ekstern aktør skal drive deponi- og næringsvirksomhet på̊ Rokke avfallsanlegg og at det er disse rettighetene som skal selges.”

Miljøpartiet støttet ikke forslaget i Formannskapet om at avfallsanlegget skal privatiseres. Lokalsamfunnet, både vi som kildesorterende innbyggere og kommunen, må ta ansvar for å håndtere egen søppel på kort og ikke minst på lang sikt på en miljømessig forsvarlig måte. Selv om en privat operatør må sette av fond for håndtering av deponiet etter at Rokke er avviklet, så er det kommunen som sitter med ansvaret hvis det ikke er nok penger til å rydde opp. Se på Tyska og Hollenderen, der sitter også kommunen med oppryddingsansvaret.

MDG har siste periode arbeidet aktivt for at opplegget med mottak av hageavfall på Åsekjær kan opprettholdes. Men avfallet må ikke sendes til forbrenning langt nede i Sverige, det må benyttes til kompost. Jordforbedring er også jordvern.

Ap sine representanter i Formannskapet støttet forslaget om privatisering. Ap’s nye ordfører kandidat Kirsti Brekke Myrli tar derimot til orde for å kommunalisere enkelte kommunal tjenester bl.a. Rokke avfallsanlegg.  Så hva er viktig i Ap: kreativ bokføring eller en sikker forvaltning av avfallet vårt til reell selvkost for kommunens innbyggere?

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne