Stopp neste års sølebad i Singlefjorden!

Fotocredit: www.fylkesmannen.no

Vi kan nå nyte noen varme sensommer dager og NRK’s sommerbåt har nettopp cruiset ut fra Skjebergkilen med en armada av småbåter i det rene kjølvannet. Vi haldensere er stolte av ikke lenger å bidra til forurensing av Singlefjorden. Kystverket derimot planlegger en storstilt forurensing av hele området.

 

august 16, 2015

- Miljøpartiet De Grønne mener at det ikke må tillates mudring i elveutløp der vannføringen og innholdet av finpartikler gjør at gropa i løpet av noen år fylles igjen med nytt mudder, slik at ny mudring vil bli nødvendig med jevne mellomrom. Slike prosjekt er eksempler på kortsiktig tenkning og manglende miljøansvar.

Ved Borg havn i Fredrikstad planlegges det mudring av 300.000 tonn masser, som det er meningen å dumpe i skjærgården, nærmere bestemt nordøst for Kirkøy. Fra utløpet av Glomma vil vannmasser presses inn i Singlefjorden og frakte mudderet med seg. Deler av muddermassen inneholder så alvorlige miljøgifter (kobber og kvikksølv i klasse IV og V), at det må deponeres på land. Men hvordan kan vi være sikre på at de klarer å skille giftig fra mindre giftig mudder når de graver i elva?

Erfaringen til nå er at både mudring og dumping fører til at store mengder finpartikler og en del medfølgende miljøgifter blir spredd i kyst-økosystemet, med betydelige konsekvenser for økosystem og friluftsliv.

Hytteeiere og småbåtbrukere vil oppleve ødelagt badevann og redusert fritidsfiske. Dette vil ramme en større andel av Haldens befolkning. Prøve-utslippet av (bare) 17 000 tonn i Singlefjorden skapte store protester i fjor.

Miljøpartiet De Grønne mener at det ikke må tillates mudring i elveutløp der vannføringen og innholdet av finpartikler gjør at gropa i løpet av noen år fylles igjen med nytt mudder, slik at ny mudring vil bli nødvendig med jevne mellomrom. Slike prosjekt er eksempler på kortsiktig tenkning og manglende miljøansvar. Der det kan tillates mudring, bør mudderet deponeres i sikre deponier på land.

Mudderdumping i skjærgården er stoppet på vestsiden av Oslofjorden og i de fleste land i Europa. Det er vanskelig å finne noen fornuftig begrunnelse for at Fylkesmannen og Fylkeskommunen fortsatt vil tillate slik dumping i skjærgården i Østfold, der den nye nasjonalpark med vernede korallrev kan bli uheldig påvirket.

Verken Halden eller Strømstad kommune som begge har sjøområder som grenser til tiltaksområdet, har blitt involvert i prosessen (det pågår en høringsrunde for tiltaket med frist 21 august).

Miljøpartiet De Grønne har nå tatt fatt i saken på fylkes- og nasjonalt plan. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson var på befaring i forrige uke og vil rette en interpellasjon til Miljøvernministeren, blant annet med sikte på å forlenge høringsfristen slike at nabokommuner både på norsk og svensk side kan involveres.

Lokalt vil MDG følge opp saken både i Hovedutvalg for Plan og Miljø og Formannskapet som har møter neste uke. Halden kommune må si klart i fra at vi ikke aksepterer en så omfattende forringelse av fiske og friluftsinteressene i Singlefjorden.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne