Tapene i Halden Kommunale Pensjonskasse nok en gang

PengerCreative Commons License photo credit: kjelljoranI et lengre innhogg mandag 15 november om ”Ukulturen i Halden kommune” har Nils Sagstuen en omtale av tapene som HKP hadde i årene 2000 (79,4 mill kr)  og 2001 (11 mill kr).  Tallene kan man bl.a finne i Kreditt Tilsynet (KT) sine inspeksjonsmerknader  til HKP (datert 30.08.2001).

Rapporten fra KT er interessant lesning og de kommer blant annet med noen vurderinger rundt styrets ansvar for driften av HKP.

Styret har derfor det fulle og hele ansvaret for pensjonskassens virksomhet, herunder kapitalforvaltning.   …… at styrets ansvar ikke innskrenkes fordi det inngås avtale om ekstern forvaltning.

Det er altså styret alene og ikke kommunens politiske ledelse / flertall som har ansvaret for driften av HKP. Styrets medlemmer kan gjørers rettslig ansvarlig for de disposisjoner som styret vedtar.

I sine konklusjoner skriver KT:

  • Styret i HKP har ikke sørget for å fastsette årsregnskap og årsberetning innen 5 mnd etter regnskapsårets slutt (31.05.2001)
  • Styret i HKP har ved underdekning ikke umiddelbart lagt fram en plan for KT for hvordan pensjonskassen kan oppnå forsikringsteknisk dekning.
  • KT’s vurdering er at styret for HKP på viktige områder har vist at det ikke har nødvendig kompetanse, og heller ikke respekt for sentrale bestemmelser i regelverket for pensjonskasser
  • KT er av den oppfatning at det bør oppnevnes et nytt styre for HKP.

Sagstuen unngår å nevne hvem  som satte i styret under den perioden. Leder var advokat Karl F. Arnessen, politisk oppnevnte styremedlemmer var Carsten Dybevig (H) og Svein Olaussen (Ap) i tillegg kom 2 representanter fra de ansatte.

Både Dybevig og Olaussen ser ut til å være like ansvarlige for den risikoprofil som ble valgt for aksjeinvesteringer og som medførte tap på rundt 90 millionner. Hele styret ble også  i tråd med Kredittilsynets vurdering skiftet ut.

Sagstuens skriver følgende om Olaussens rolle:  Hans rolle her – med sin økonomiske innsikt- var så langt man kan se å motarbeide disse uheldige disponeringer .

Denne vurderingen fra Sagstuen står derfor i grell kontrast til hva Kredittilsynet mente i 2001. Både Dybevig og Olaussen måtte gå ut av styret.

For å sikre HKP en tilfredstillende egen kapital,  måtte Halden kommune i etterkant overføre en rekke av sine eiendommer til HKP. Forutsetningen den gang som fortsatt gjelder, er at kommunen leier disse eiendommene og HKP  skal ha en avkastning på 8% p.a. Finanstilsynet ( tidligere  KT) har imidlertid fastsatt regler for hvor store eiendomsinvesteringer  HKP kan ha i sin portofølje.  Det  betyr at Halden kommune ikke kan selge ubegrenset med eiendommer til HKP eller bør selge eiendommer til HKP som kommunen selv ikke har bruk for i og med det må inngås  leiekontrakt som sikrer HKP 8% avkastning. Leietaker / Halden kommune er i tillegg ansvarlig for vedlikehold av eiendommene.

Øivind Holt

MDG  og valgt varamedlem til styret i HKP.