Tyska-rør og dobbeltspor

Per-Kristian Dahl sier i HA 24.02 at alt er klart til å selge tomter og bygge på Tyska, derfor har ikke kommunen lagt rør og bygd bru og vei til Tyska og Mølen for tidlig. Han mener at investeringene på 84 millioner kroner var fornuftig. At det helt fra 90-tallet har vært skissert dobbeltspor for en moderne jernbane over Tyska og Hollenderen, og at det derfor kan være klokt å vente til traséen er fastlagt før en bygger hus og veier, vil Ap i Halden fortsatt ikke høre på.

Jernbaneverket har hatt den holdning at reguleringsplaner er ferskvare med begrenset varighet. Derfor har man ikke kommet med innsigelse mot reguleringsplanen for Tyska og Hollenderen, der jernbanen er tegnet inn i de samme skarpe svingene som i dag. Først når Stortinget har vedtatt at det nye dobbeltsporet skal bygges, vil kommunen få beskjed om å lage ny reguleringsplan der den nye traséen er tegnet inn.

Selv om Jernbaneverket ikke har hatt formelt grunnlag for å protestere mot reguleringsplanen, har signalene fra Stortinget og Fylkeskommunen vært klare. Nesten alle politiske partier ønsker fortgang i utbyggingen av dobbeltsporet til Halden og videre til Sverige. Ap-politikere i Østfold Fylkeskommune er frustrerte over at Halden Ap fortsatt tviholder på sine skarpe svinger. Alle som jobber med planlegging av det nye dobbeltsporet, er klare på at jernbanen naturligvis må ha mye rettere linje, slik at godstog og enkelte andre tog kan kjøre gjennom byen uten å bremse ned altfor mye. Det er foreløpig antydet prosjektering for 100-130 km/t.

Ap-ledelsen har vært klar over jernbane-planene siden lenge før planene om byutvikling på Tyska, Hollenderen og Mølen ble lansert, men det har ikke vært noen vilje til å ta inn over seg at et moderne dobbeltspor er så viktig i norsk samferdselspolitikk at byutviklingen må tilpasses dette. Godstrafikken øker nå så raskt at E6 vil være sprengt om ca 10 år om det ikke lykkes å få en vesentlig del av godset over på jernbane. Dobbeltspor er nødvendig for å få til dette, enkeltsporet er fullt belagt.

Hvor mye av investeringene på 84 millioner som kan brukes når det nye dobbeltporet er tegnet inn og ny sentrumsplan og reguleringsplan utarbeidet, er det vanskelig å si i dag. Den nye brua med tilhørende veier til omkring 70 millioner er trolig det største risikoprosjektet, det er ikke utenkelig at dobbeltsporet medfører at brua må rives. I så fall er dette Ap-ledelsens ansvar, men dessverre må vi alle være med og betale.

Dahls plan om straks å selge tomter på Tyska og starte utbygging, betyr at en lurer investorer til å overta risikoen for at utbyggingen kan bli stoppet når ny jernbanetrasé er bestemt. Hvis jernbanen kommer på bru inn mot Tistas munning, vil ei jernbanebru i 3-4 meters høyde på tvers av utsikten utvilsomt påvirke lønnsomheten i boligprosjekter. Derfor er det flere gode grunner til å vente.

Hvis Ap vil være konstruktive i opposisjon, kan partiet samarbeide om å få fortgang i Jernbaneverkets planarbeid for dobbeltsporet gjennom sentrum. Traséen forbi Immanuelskirken blir trolig det vanskeligste strekket. Når jernbanetraseen er fastlagt, kan den legges inn i sentrumsplan og reguleringsplaner. Deretter kan en vurdere hvor det kan bygges på Tyska og Hollenderen. Nær nåværende jernbanespor er trolig grunnforholdene gunstigst og behovet for pæling minst. Hvis en da bygger i flomsikker høyde og setter av tilstrekkelig areal til grøntområde, småbåthavn m.m. mot sjøen, kan vi kanskje få en utbygging de fleste kan samles om.

For Miljøpartiet De Grønne

Hans Jan Bjerkely