Tyska- skandalen

april 3, 2016

 

Selskapet «Norske Helsehus» vil bygge boligblokker på Haldens dårligste byggegrunn, på en flomutsatt tomt fylt opp med flere meter tykke lag av sagmøl og blandingsmasser, inkludert miljøfarlig avfall. Det er fare for utlekking av miljøgifter til Tistas munning. Haldenvassdraget er vernet i hele gruntvannsområdet, omtrent ut til Sauøya, og kommunen har påtatt seg ansvaret for å skifte ut giftige masser. Hvor dyrt det blir, vet ingen.

Ideen til utbygging av området kom fra kommunens Ap-ledelse, til tross for at Jernbaneverkets planleggere i 1992 tegnet inn den sannsynlige traseen for  dobbeltspor fra tunnel ved Refne og på bro fra Hollenderen til munningen av Tista. Da InterCity-planene dukket opp,» glemte» Jernbaneverket(Jbv) at vi skulle ha gjennomgående tog til Sverige. Her var det politisk påvirkning med i bildet. Følgen ble at det kom forslag om en tunnel under Rødsparken og skarp sving over Tista omtrent på samme sted som i dag.  Da ville togene fortsatt måtte bremse ned til 30-40 km/t inn mot stasjonen. Det hadde vært greit hvis Halden hadde vært endestasjon.

Etter mange henvendelser, blant annet fra Naturvernforbundet, skjønte også Jbv at en ikke kunne se bort fra at togene skulle videre og at enkelte skulle passere uten å stoppe. Det kom likevel ikke noe brev om at «skarp sving-alternativet» ikke lenger var aktuelt.  At endelig trasé ikke var fastlagt, var budskapet.

Miljøpartiet De Grønne har helt siden Tyska-utbygging ble foreslått, sagt at vi må vente til dobbeltsporet er fastlagt før vi ser hvor det kan bygges i dette området. Ap-ledelsen har kjørt på for å få rask utbygging. De har hevdet at «skarp sving-alternativet» var det endelige. Det ble brukt 122 mill.kr til ny bro som kanskje må rives, undergang, nye veier og framføring av ledninger med tanke på utbygging av Tyska, Hollenderen og Mølen.

Jbv ba 11.03.15 kommunen ta hensyn til at dobbeltsporet ikke var endelig tegnet inn. En måtte nå planlegge for plattform på 350 m og rettere spor, og  sporet måtte krysse Tista nærmere utløpet. Reaksjonen var en besynderlig trassholdning fra ledende kommunepolitikere. De nektet å ta hensyn. Reguleringsplanen for Tyska-utbyggingen ble vedtatt og lagt ut til høring. Resultatet ble naturligvis innsigelse fra Jbv. Alt stoppes til togtraseen er bestemt.  Det ble påpekt at nasjonale hensyn var viktigst. Det skulle bare mangle. Moderne dobbeltspor til Gøteborg er helt nødvendig for at ikke E6 skal bli lammet av kaos på grunn av stadig økende godstrafikk.

Enkelte sentrale politikere har på NRK Østfolds nettsider gått ut med at en bare kan sette i gang å bygge, så må Jbv betale erstatning for bygninger som må rives igjen. De har altså ment at skattepenger kan sløses bort på et rivningsprosjekt på inntil 700 mill.kr, i tillegg til alle millionene kommunen må betale for utskifting av giftige masser. Vi håper at disse politikerne nå har besinnet seg.

Vi skjønner at «Norske Helsehus» synes det er kjedelig at prosjektet deres er stoppet, men vi regner med at usikkerheten om jernbanesporet var kjent for selskapet. Det har vært innlegg om saken i HA gjennom flere år, først og fremst fra MDG og Naturvernforbundet. Hvis Halden Byutvikling og kommunen har gitt helt andre signaler, kan vi belage oss på interessante rettsaker om hvem som skal betale kostnadene for mange års strutsepolitikk og feilinvesteringer.

Hans Jan Bjerkely ,  Miljøpartiet De Grønne i Halden